zakup wraz z dostawą 1 sztuki elektrycznego podnośnika teleskopowo-przegubowego oraz dwa razy po 1 sztuce elektrycznego podestu nożycowego dla obsługi hal w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie w podziale na części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 1 sztuki elektrycznego podnośnika teleskopowo-przegubowego oraz dwa razy po 1 sztuce elektrycznego podestu nożycowego dla obsługi hal w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie w podziale na części:
Część I – dostawa elektrycznego podnośnika teleskopowo-przegubowego z zestawem do ładowania baterii,
Część II – dostawa elektrycznego podestu nożycowego z zestawem do ładowania baterii,
Część III – dostawa elektrycznego podestu nożycowego z zestawem do ładowania baterii.
2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega, iż unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości zamówienia nie zostaną mu przyznane.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42417210-7 Podnośniki lub przenośniki ciągłe, koszowe
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
10. Warunki Gwarancji i Rękojmi
1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres minimum 24 miesiące a wydłużenie tego okresu będzie skutkowało przyznaniem wykonawcy dodatkowych punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, opisana w Rozdziale XIV SIWZ.
2. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia do 20.12.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Łazienkowska
Warszawa 00-449
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie
ul. Łazienkowska
Warszawa 00-449
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się