Świadczenie usług pogrzebowych w roku 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w ramach realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Usługi pogrzebowe dotyczą pochówku dzieci i osób dorosłych, w tym bezdomnych, które będą świadczone w formie tradycyjnej lub w formie kremacji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do specyfikacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia w zależności od koniecznych do wykonania poszczególnych rodzajów pochówków.
4. Wykonawca winien posiadać w okresie realizacji przedmiotu zamówienia ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Postanowienia umowne stanowiące
załącznik nr 4 do specyfikacji.
6. Wykonawca zobowiązany jest:
1) dysponować lub mieć zapewniony stały dostęp przez cały okres obowiązywania umowy
do zadeklarowanej w ofercie liczby miejsc w chłodniach do przechowywania zwłok, tj. mieć
do dyspozycji, co najmniej 10 miejsc dla zwłok w chłodni oraz dysponować, co najmniej jednym pojazdem wykorzystywanym do przewozu zwłok;
2) dysponować lub mieć zapewniony stały dostęp przez cały okres obowiązywania umowy
do urządzeń kremacyjnych niezbędnych do wykonania pochówku w formie kremacji.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które będą wykonywać proste prace administracyjno-biurowe związane z realizacją zamówienia oraz czynności związane z przewozem zwłok. Ww. obowiązek nie dotyczy osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących powyższe prace (właściciel firmy). Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymogów zatrudnienia oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań określono w Postanowieniach umownych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Strzelców Bytomskich 16
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Strzelców Bytomskich 16
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.