Dostawa czasopism do siedziby Zamawiającego w Czestochowie przy ul. Jaskrowskiej14/20

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa
Opis: Zgodnie z załączoną SIWZ
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
Tajemnica Przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)
Dokumenty wymagane zgodnie ze SIWZ (O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl


Ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę czasopism, w formie papierowej, do siedziby
Zamawiającego.

Nr
referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.24.2019

Postępowanie
prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres
realizacji – od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Postępowanie
prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Termin
składania ofert upływa dnia 03.12.2019r. do godz. 12.00.

Otwarcie
ofert nastąpi dnia 03.12.2019r. do godz. 12.05.

Termin
związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania
ofert.

W przetargu
mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium
wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.W załącznikach do postępowania zamieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia
Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy.
W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:
Zadawania pytań do SIWZ
Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

PWIK Częstochowa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się