Dostawa wyposażenia kuchni i jadalni w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.
)
Termin dostawy (do 06.12.2019r)
Gwarancja (min 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)

Opis i specyfikacja:
Iwiny, dnia 20 listopada 2019 r.

ZR.261.6.2c.2019Zaproszenie
do składania ofert

dla
zamówień nieprzekraczających w złotych

równowartości
30 000 euro

(art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamówień
publicznych

j.t. Dz.U.2019
poz. 1843 ze zm.)POWIAT BOLESŁAWIECKI

ul. Armii
Krajowej 12

59-700
Bolesławiec

Zespół
Resocjalizacyjny w Iwinach

Iwiny 19

59-721 IwinyZapraszam do składania
ofert

w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jestdostawa wyposażenia kuchni
i jadalni w ramach programu rządowego

„Posiłek
w szkole i w domu”Rodzaj zamówienia: dostawaI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia
jadalni w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach

2. Kody CPV:

-
39143210-1
stoły do jadalni

-
39112100-0
krzesła

3.
Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia
do składania ofert. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały
określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
Zaproszenia do składania ofert.

4.
Wykonawca
musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi
w niniejszym zaproszeniu.

5.
UWAGA: Wybrany Wykonawca, przed
podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiającemu szczegółowy wykaz dostarczanego
wyposażenia, zawierający cenę jednostkową, cenę razem, nazwę własną (nazwę producenta
oraz model lub typ) oraz opis techniczny, potwierdzający zgodność dostaw z
opisem przedmiotu zamówienia. Przedłożony wykaz dostarczanego wyposażenia
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6.
Zamawiający
wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia:

a) posiadał deklarację zgodności CE,

b) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich
wad i uszkodzeń

i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia
powystawowego,

c) był kompletny i gotowy do użytkowania
bez dodatkowych zakupów oraz kosztów,

d) posiadał dołączone niezbędne instrukcje
i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim,

e) posiadał okres gwarancji udzielonej
przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 (dwa) lata.

7.
Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do
siedziby Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach, Iwiny 19, 59-721 Iwiny.

8.
W
przypadku wskazania w zapisach Zaproszenia do składania ofert, nazw własnych,
typów, modelów, symboli, itp. Należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie
wzorcowym, wszędzie należy rozumieć, iż Zamawiający dodaje tam wyrazy „lub
równoważny”.

9.
Określone
w załączniku parametry, dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami
minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o
lepszych parametrach.II. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZNAJDĄ
SIĘ W UMOWIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Z
wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Zaproszenia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy
dopuszcza się dokonanie zmian w projekcie umowyIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w
terminie do dnia

6 grudnia 2019 r.IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie
kryterium – cena oferty. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy,
który złoży ofertę z najniższą ceną.V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

2. Ceną oferty jest ceną brutto podaną w formularzu
oferty w zapisie liczbowym

i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku), musi
uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT.

3. Cena podana w ofercie powinna być ceną
kompletną i jednoznaczną i stanowić będzie całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie tzn. musi obejmować łączną
wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w niniejszym
zaproszeniu do składania ofert.VI.
MIEJSCE I TERMIN ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.
Oferty
należy składać na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zaproszenia do składania ofert.

2.
Oferty
należy składać za pomocą strony internetowej www.platformazakupowa.pl nie
później niż w dniu 26.11.2019 r. do godz. 10:00.

3.
Wszystkie
oferty złożone po w/w czasie zostaną odrzucone.

4.
Wykonawca
może złożyć jedną ofertę.VII. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY

1.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019 r o godz.
10:05

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty zawierająca nazwę (firmę), siedzibie adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

VIII. INNE INFORMACJE

1.
Zamawiający
może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz bez podania przyczyn.

2.
Ze
względu na wartość zamówienia Wykonawcom nie przysługuje prawo do składania odwołań.

3.
Oferty,
które zostaną złożone, staną się częścią dokumentacji postępowania.

4.
Z
Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa,
której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

5.
Wykonawca
może zwracać się do zamawiającego w
sprawie udzielania informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia
kierując swoje zapytania poprzez korespondencję elektroniczną prowadzoną za
pośrednictwem platformy zakupowej.

6.
Ochrona
danych osobowych - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi załącznik nr 4
do niniejszego zaproszenia.

Załączniki do Zaproszenia nr ZR.261.6.2c.2019:

1. Załącznik
nr 1 - Formularz
oferty.

2. Załącznik
nr 2 - Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik
nr 3 - Wzór umowy.

4. Załącznik
nr 4 - Klauzula
informacyjna z art. 13 RODO.…………………………

(Zamawiający)
W imieniu ……….......... informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na ………......... .
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: ... dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: ... dni od podpisania umowy; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. ... miesięcy;
- referencje: proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Powiat Bolesławiecki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się