„Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży - pn.: „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”.
Zamówienie zostało podzielone na 12 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został zawarty w załącznikach nr 1- 6 do SIWZ.
2. Część 1 i 2 (Szkoła Podstawowa w Bartodziejach). Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Bartodziejach w ramach projektu „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Część 3 i 4 (Szkoła Podstawowa w Kozłowie) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Kozłowie w ramach projektu „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Część 5 i 6 (Szkoła Podstawowa w Lesiowie) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Lesiowie w ramach projektu „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Część 7 i 8 (Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Mąkosach Starych w ramach projektu „Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
6. Część 9 i 10 (Szkoła Podstawowa w Jastrzębi) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Jastrzębia w ramach projektu „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębi”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7. Część 11 i 12 (Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Woli Goryńskiej w ramach projektu „Szkoła XXI wieku w miejscowości Woli Goryńskiej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ.
Informacje dodatkowe dla wszystkich części zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar, o którym mowa w pkt. III.SIWZ oraz w załącznikach nr 1 - 6 do SIWZ, w terminie wskazanym w formularzu ofert na własny koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (wykaz miejsc - Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Jastrzębia stanowi załącznik nr 4 do Umowy). 2) Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla sześciu szkół podstawowych (w Bartodziejach, Kozłowie, Lesiowie, Mąkosach Starych, Jastrzębi i Woli Goryńskiej) na terenie gminy Jastrzębia wraz z podaniem konkretnej ilości, która ma być dostarczona do danych szkół wskazanych w załączniku nr 4 do umowy. 3) Towar będący przedmiotem opisanej w pkt. III.SIWZ oraz załącznikach do SIWZ dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy towaru najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy. 5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy w opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itp. 6) Wszelkie wykonane przez Wykonawcę dostawy do szkół i czynności wchodzące w zakres zadań, o których mowa w § 1 wzoru umowy będą podlegać dwóm odbiorom: ilościowemu i jakościowemu. 7) Do chwili dokonania odbioru ilościowego przez Zamawiającego pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem utraty bądź uszkodzenia przedmiotu odbioru ponosi Wykonawca. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru ilościowego (potwierdzonego protokołem odbioru ilościowego) ryzyko utraty bądź uszkodzenia przedmiotu odbioru przechodzi na Zamawiającego. 8) Zamawiający dokona odbioru ilościowego po dostarczeniu przez Wykonawcę towaru zgodnego z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu Umowy (SIWZ) do sześciu szkół na terenie gminy Jastrzębia Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 4 do umowy w obecności i przy udziale przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy. 9) Potwierdzeniem odbioru ilościowego będzie Protokół odbioru ilościowego (załącznik nr 1 do wzoru umowy), sporządzony w oparciu o otrzymane od Wykonawcy i podpisane bez zastrzeżeń Potwierdzenia odbioru towaru ze wszystkich SP wymienionych w załączniku nr 4 do wzoru umowy. 10) W każdej ze szkół wskazanych przez Zamawiającego osoba upoważniona dokona niezwłocznie odbioru jakościowego dostarczonego przez Wykonawcę towaru, potwierdzając jego jakość oraz zgodność z zakresem przedmiotowym. 11) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył towar niezgodny z opisem przedmiotu umowy lub jest on niekompletny, posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru umieszczając w Potwierdzeniu odbioru towaru stosowne zastrzeżenia określające rodzaj i liczbę braków lub błędów. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłuższego jednak niż 7 dni, usunięcia stwierdzonych braków lub błędów i zgłoszenia gotowości do ponownego odbioru, przy czym usunięcie braków ilościowych i/lub jakościowych odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 12) Potwierdzeniem odbioru jakościowego będzie Protokół odbioru jakościowego (załącznik nr 2 do wzoru umowy) sporządzony w oparciu o otrzymane od Wykonawcy i podpisane bez zastrzeżeń Potwierdzenia odbioru towaru ze wszystkich szkół wymienionych w załączniku nr 4 do wzoru umowy. 13) Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, stanowiącego załącznik nr 3 do wzoru umowy, potwierdzającego wykonanie bez zastrzeżeń wszelkich dostaw i czynności wchodzących w zakres zadań, o których mowa w § 1 do wzoru umowy bez zastrzeżeń. 14) Zamawiający informuje wykonawcę, o wynikającym z Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018, poz. 2191) uprawnieniu do przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy informacje o numerze konta na platformie PEF, na które należy przesłać fakturę. 15) Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt TIK gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu końcowego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, w którym okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 16) Informacje dotyczące procesora laptopa na podstawie wyniku Passmark CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający nie wymaga przedłożenia wydruku wyniku testu z ww. strony. Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji na podstawie danych pobranych ze strony, wg stanu na dzień składania ofert. 17) Uwaga! Dla uzyskania określonych portów/funkcjonalności nie dopuszcza się stosowania przejściówek, konwerterów lub zewnętrznych kontrolerów/modemów/rozszerzeń.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Jastrzębia 110
Jastrzębia 26-631
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Jastrzębia
Jastrzębia 110
Jastrzębia 26-631
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się