Wykonanie usługi konserwacji, przeglądów i usuwania awarii dźwigów dla wybranych jednostek Policji województwa podkarpackiego - KPP Dębica, KMP Tarnobrzeg, KMP Przemyśl, KMP Krosno, KWP Rzeszów.

» Opis zapytania

Nazwa: wykonanie usługi konserwacji, przegladów i usuwania awarii dźwigów dla wybranych jednostek Policji województwa podkarpackiego - KPP Dębica, KMP Tarnobrzeg, KMP Przemyśl, KMP Krosno, KWP Rzeszów
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 7 lub 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dojazdu (Po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:
Komenda Wojewódzka Policji w
Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie usługi
konserwacji, przeglądów i usuwania awarii dźwigów dla wybranych jednostek
Policji województwa podkarpackiego – KPP Dębica, KMP Tarnobrzeg, KMP Przemyśl,
KMP Krosno, KWP Rzeszów.

Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w zaproszeniu do złożenia oferty oraz w opisie kryteriów.Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, warunki
płatności oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy – załącznik.

Termin składania ofert: do 22 listopada 2019 roku do godziny 13ºº
jedynie poprzez Platformę Zakupową Open Nexus (www.platformazakupowa.pl).


Nie będą przyjmowane oferty
składane w inny sposób niż poprzez formularz dostępny na stronie
postępowania.

Składanie ofert poprzez Platformę
Zakupową Open Nexus zapewni transparentność postępowania w wyborze ofert.Oferty należy składać na
załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1 poprzez jego wypełnienie,
wydrukowanie, podpisanie i załączenie jako skan w formacie pdf. lub jpg.Cena powinna obejmować wszystkie
składniki i koszty niezbędne do należytego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, wykonania
przedmiotu zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia wszystkich pozycji w załączonym formularzu ofertowym. Wszystkie
wartości podane w formularzu muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

Oferta musi zostać opatrzona
pieczęcią i podpisem osoby (osób) upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy.

Zaleca się, aby wszystkie miejsca
w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki były zaparafowane przez osobę
podpisującą ofertę.Zamawiający wymaga, aby do oferty
zostały dołączone oświadczenia, podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy – stanowiące załącznik.

Do oferty obligatoryjnie proszę
dołączyć odpis z KRS / CEIDG.Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.Wykonawca zobowiązuje
się do prowadzenia konserwacji prostej, zgodnie z zakresami przeglądów
konserwacyjnych, instrukcją konserwacji, normą PN/EN 81, ustawą z dnia
21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 667) Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii z dnia 30.10.2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu
bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176 ), a także do
wykonania drobnych napraw.Wykonawca zobowiązuje się do
utrzymania dźwigu w ruchu a w szczególności niezawodność i bezpieczeństwo
funkcjonowania.Do zadań Wykonawcy w ramach umowy
należy:

1) prowadzenie
konserwacji dźwigu zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz
instrukcją producenta dźwigu;

2)
dostarczanie i uzupełnianie środków smarujących,

oraz w zakres niniejszej
umowy dodatkowo wchodzą roboty:

1) elektryczne
związane z naprawą pionu zasilającego do wyłącznika dźwigu w maszynowni i pionu oświetlenia do zabezpieczeń
maszynowni;

2)
pomiary
elektryczne ochrony przeciwporażeniowej dźwigu.Wykonawca oświadcza, że posiada
stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji
zamówienia oraz zobowiązuje się do ich posiadania przez cały okres
obowiązywania umowy.Termin obowiązywania umowy: (24
miesiące); umowa zostanie zawarta na czas określony z mocą jej obowiązywania od dnia
1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem informacji dotyczącej jednostki KMP Krosno zawartej w
zaproszeniu do złożenia oferty oraz w formularzu ofertowym.


Wybór najkorzystniejszej oferty
nastąpi zgodnie z przyjętym opisem kryteriów.

Osobami do kontaktu z oferentami są
Panie:

Agnieszka Pilecka, tel. 17 8582843


Barbara Sypień, tel. 17 8582180W przypadku problemów
technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy się kontaktować
bezpośrednio z Open Nexus (www.opennexus.pl)Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się