Testy do wykrywania śladów krwi-Hemophan

» Opis zapytania

Nazwa: Hemophan - testy paskowe do wykrywania krwi
Opis: - test do wykrywania obecności peroksydazy
- stosowany w kryminalistyce do wykrywania śladów charakterystycznych dla krwi
- w postaci papierków testowych o wymiarach ok. 15 x 30 mm jednorazowo zaklejonych
- dających barwną reakcję enzymatyczną w obecności peroksydazy
- w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności.
- pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej, i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty dostawy do magazynu zamawiającego
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25 papierków testowych

Ilość: 2 [opak.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (Dostawa w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy.
2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są nastronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.
4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 14 dni od zakończenia postępowania.
5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 14 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunek.
6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
10) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia wykonawcy, zgodną ze złożoną ofertą (Wykonawcy) oraz otrzymanym zamówieniem od Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia dni robocze licząc od daty określonej w zamówieniu terminu dostawy. Zamawiający Zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z faktury Wykonawcy.
11) Osoba do kontaktu Pan Mariusz Piskorski tel. 696-043-197.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się