HYDRAULICZNY WYCINAK OTWORÓW

» Opis zapytania

Nazwa: Hydrauliczny zestaw walizkowy wycinaków ENERGOTYTAN POLSKA WHPS/SET-PG
Opis: Zawartość zestawu:
POMPA HYDRAULICZNA ENERGOTYTAN® RXS
GŁOWICA HYDRAULICZNA ENERGOTYTAN® WHK
PRZEWÓD HYDRAULICZNY 700 bar
Trzpień pociągowy M
Trzpień pociągowy S
Tuleja dystansowa
Metalowa walizka transportowa z miejscem na matryce
WYCINAK PROFI-VC - PG16 / 22,5 mm
WYCINAK PROFI-VC - PG21 / 28,3 mm
WYCINAK PROFI-VC - PG29 / 37,0 mm
WYCINAK PROFI-VC - PG36 / 49,6 mm
WYCINAK PROFI-VC - PG42 / 54,0 mm
WYCINAK PROFI-VC - 61,5 mm
Kolor wycinaka: niebieski lub czarny
Instrukcja obsługi
Spray do prac serwisowych i konserwacyjnych Weicon W 44 T® Multi-Spray 500ml - MADE IN GERMANY

Porszę o dodanie do oferty katry katalogowej.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwemInternetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.
1.Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentnośćpostępowania w wyborze ofert.
2.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nierozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem PlatformyZakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niżpoprzez formularz na stronie postępowania).
3.Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stroniepostępowania, a Oferent składając ofertę godzi się na warunki i jest świadomyodpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
4.Podana przez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacjizamówienia, tzn. cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniuoraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa zaniezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotuzamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłatyoraz wszelkie inne koszty wynikające z obowiązków określonych w zamówieniu izgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawaprzedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt iryzyko.
5.O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie netto+ podatek VAT.
6.Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składaniaofert.
7.Oferent, składając ofertę, gwarantuje, że zaoferowany przedmiot zamówienia orazużyte w trakcie jego realizacji materiały i urządzenia są zgodne z opisemprzedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisówprawa.
8.W przypadku dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia lub ze złożonąprzez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zwróci niezgodnyprzedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.
9.PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie zokreślonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
10.PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie niemusi zakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułużadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
11.Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszegoregulaminu przez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przezOferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyrażazgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązujesię do ich przestrzegania.
Wrazie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się