Wykonanie wycinki 35 szt. drzew z pasa drogowego drogi powiatowej numer 1807W – ul. Prosta w miejscowości Karolino na terenie gminy Serock oraz regulacji skrajni drogowej w ciągu drogi powiatowej 4303W – ul. Wojska Polskiego w miejscowości Białobrzegi na terenie gminy Nieporęt

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wycinki 35 szt. drzew z pasa drogowego drogi powiatowej numer 1807W – ul. Prosta w miejscowości Karolino na terenie gminy Serock oraz regulacji skrajni drogowej w ciągu drogi powiatowej 4303W – ul. Wojska Polskiego w miejscowości Białobrzegi na terenie gminy Nieporęt.2.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:1)wykonania wycinki 35 sztuk drzew rosnących w ciągu drogi powiatowej numer 1807W – ul. Prosta w miejscowości Karolino na terenie gminy Serock, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.2)wykonania regulacji skrajni nad chodnikiem, ścieżką rowerową oraz jezdnią drogi powiatowej numer 4303W – ul. Wojska Polskiego w miejscowości Białobrzegi na terenie gminy Nieporęt, mającej na celu wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz bezpieczeństwa drzew. Zakres prac określa załącznik nr 2 do SIWZ.3)wykonania prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.),4)zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych prac przed dostępem osób niepowołanych, zgodnie z obowiązującym prawem,5)zabezpieczenia sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania prac oraz środków transportowych,6)oczyszczenia i uporządkowania terenu po wykonanych pracach,7)frezowania pni poniżej terenu po wycince drzew,8)utylizacji, wywozu oraz zagospodarowania przez Wykonawcę urobku powstałego podczas prowadzenia prac.3. Stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby na okres realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktyczne związane z przedmiotem zamówienia tj.- kierowanie lub nadzorowania usług związanych z wycinką drzew oraz cięciami sanitarno-pielęgnacyjnymi drzew,- obsługa pilarek spalinowych łańcuchowych,- obsługa sprzętu umożliwiającego dostęp do korony drzewa,- kierowanie samochodem służącym do transportu wyciętego drzewa oraz pozostałych jego części tj. karpy, gałęzie.4. Realizacja w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie wyżej wymienione czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).5. Wymagania dotyczące:
- sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób,- uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Legionowo 05-119
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Legionowski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Legionowo 05-119
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się