Dostawa w 2020 roku prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2020 roku prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Niniejsze postępowanie zostało podzielone na trzy Pakiety:
1) Pakiet I. Dostawa naukowych czasopism zagranicznych, drukowanych do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
2) Pakiet II. Dostawa (udostępnienie) naukowych czasopism zagranicznych w wersji on-line dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
3) Pakiet III. Dostawa czasopism polskich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
2. Zamawiający informuje, że każdy z pakietów wymienionych w pkt 1 został podzielony na poszczególne zadania częściowe. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części (zadań częściowych w poszczególnych pakietach)
3. Miejscami dostaw czasopism opisanych w Pakietach I, II i III są jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków; al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków; al. 29 Listopada 46 31-425 Kraków; al. 29 Listopada 54 31-425 Kraków; al. 29 Listopada 58 31-425 Kraków; ul. Balicka 116B 31-149 Kraków; ul. Balicka 122 31-149 Kraków; ul. Balicka 253A 30-198 Kraków;
ul. Uniwersytecka 7 Prusy, gm. 32-010 Kocmyrzów.
4. Ilości czasopism i tytuły wykazane w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do niniejszej SIWZ, są wartościami szacunkowymi, które mogą ulec zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w związku, z czym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za rzeczywiście dostarczone tytuły. Zmiany będą skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w umowie. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.
5. Faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego, o czym więcej mowa w załączniku nr 1 do SIWZ tj. wzorach umów dla poszczególnych pakietów.
6. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym w szczególności:
1) koszt czasopisma;
2) koszt odprawy celnej (w przypadku czasopism zagranicznych w wersji drukowanej);
3) koszt dostawy czasopisma do siedziby zamawiającego;
4) koszt zabezpieczenia czasopisma przed uszkodzeniem w czasie transportu (np. foliowanie);
5) podatek VAT zgodny z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert;
6) bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji on-line w przypadku czasopism drukowanych z ww. dostępem.
7. Wykonawca zagwarantuje, że ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dołączył do Oferty wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) w wersji elektronicznej (plik.xls), który będzie tożsamy z formą pisemną złożonego formularza cenowego. Formularz cenowy w postaci elektronicznej można złożyć zamawiającemu na płytce CD/DVD lub pendrive.
UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla każdego pakietu osobno) został zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ], jak również w dołączonych do niej załącznikach (w szczególności we wzorach umów oraz formularzach cenowych) - wszystkie zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4291.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

al. Mickiewicza 21
Kraków 31-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21
Kraków 31-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się