Realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych – ujętych w pkt. 3 – rozwijających kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym - uczestników i uczestniczek projektu o którym mowa w cz. II pkt 4 niniejszej SIWZ. Powyższe stanowią usługi edukacyjne z których każda stanowi odrębne zamówienie (zamówienie częściowe).
2. Uczestnikami jest 645 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z póżn. zm.), uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku (10 grup), Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku (11 grup) oraz Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku (6 grup), w dalszej części również zwanych zamiennie „Zamawiającym”.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z konstruowania modeli z drewnianych klocków edukacyjnych typu Linden lub równoważnych. Łączna liczba grup: 27. Liczba godzin zegarowych: 54.
Wykonawca zakupi w ramach zamówienia 8 zestawów klocków edukacyjnych typu Linden lub równoważnych – zestaw: 1000 elementów w drewnianej skrzyni. Wykonawca poprowadzi zajęcia za pomocą zakupionych zestawów, a po zakończeniu usługi przekaże bezpłatnie wszystkie zestawy na własność przedszkoli w których prowadzone będą zajęcia. Jako dowód przekazania podpisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.
Część II: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z kodowania i programowania w oparciu logigramy. Łączna liczba grup: 27. Liczba godzin zegarowych: 27.
Wykonawca zakupi w ramach zamówienia 10 logigramów (na zestaw składa się: 150 płytek z figurami, 32 płytki zadaniowe, 20 szablonów, 3 plansze, scenariusze zajęć. Całość wykonana z drewna, zamknięta w drewnianej skrzyni, w której każdy element ma wyznaczone miejsce. Produkt przebadany w akredytowanym laboratorium, powinien spełniać wszelkie wymogi normy EN71 1-3.) Dodatkowo wykonawca dostarczy min. 20 scenariuszy zajęć. Wykonawca poprowadzi zajęcia za pomocą zakupionych zestawów, a po zakończeniu usługi przekaże bezpłatnie wszystkie zestawy na własność przedszkoli w których prowadzone będą zajęcia. Jako dowód przekazania podpisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.
Część III: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z programowania i robotyki w oparciu o roboty typu Dash and Dot lub równoważne. Łączna liczba grup: 27. Liczba godzin zegarowych: 27.
Wykonawca zakupi w ramach zamówienia 8 zestawów robotów Dash and Dot lub równoważnych. Zestaw zawiera: roboty Dash and Dot lub równoważne, zestaw akcesoriów do robotów: cymbałki (dzwonki), wyrzutnie piłeczek, spychacz, uchwyt do holowania, uszy i ogon królika, łączniki do klocków LEGO®, 2 kabelki do ładowania, 4 łączniki do klocków LEGO, uniwersalna mata dla robotów – winylowa, gotowe scenariusze zabaw, tablet (minimalne wymagania: dysk twardy min. 32 GB, przekątna ekranu powyżej 10.1 cala o rozdzielczości ekranu min. 1920x1200, system operacyjny Android, etui), aplikacje dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Wykonawca poprowadzi zajęcia za pomocą zakupionych zestawów, a po zakończeniu usługi przekaże bezpłatnie wszystkie zestawy z zachowaniem gwarancji producenta na własność przedszkoli w których prowadzone będą zajęcia. Jako dowód przekazania podpisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.
Część IV: warsztaty z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Cel: rozwijanie zainteresowań poznawczych na drodze eksperymentów. Warsztaty zakładają aktywny udział dzieci, a efektem warsztatów będą prace/eksperymenty naukowe, doświadczenie wykonane samodzielnie przez każde dziecko wg wskazówek prowadzącego. Wykonawca zapewni każdemu dziecku materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do samodzielnego wykonania zadania oraz niezbędne wyposażanie i materiały, sprzęt, urządzenia, eksponaty naukowe, materiały zabezpieczające przed trwałymi zabrudzeniami oraz inne przedmioty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Łączna liczba grup: 27. Liczba godzin zegarowych: 27.
4. Opisy, skład, technologie bądź materiały wskazujące ewentualnych producentów określają wymagania minimalne jakościowo bądź technologicznie i dopuszcza się stosowanie zamienników w charakterze przynajmniej „równoważnym”, które nie obniżą tychże wartości w tym użytkowej i jakościowej oferowanego asortymentu.
5. Wskazane bądź sugerujące opisy nie stanowią zatem preferencji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zatem wykazać, że oferowany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Zamawiającego.
6. Wykonawca poprowadzi zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć uzgodnionym uprzednio z poszczególnymi placówkami.
7. Zamawiający przewiduje utworzenie łącznie 27 grup, liczących maksymalnie do 26 osób (przy pełnej frekwencji).
8. Każde zajęcia dla 1 grupy trwają: minimum 60 minut.
9. Zamawiający przewiduje udział kadry zaangażowanej w projekt, celem wypracowania zaproponowanego modelu poszczególnych zajęć.
10. Z uwagi na krótki termin realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza prowadzenie zajęć jednocześnie w 2 grupach w każdej z placówek.
11. Metody prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne, praca grupowa.
12. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony będzie od terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, w tym dostępności środków na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem Wykonawcy i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom. Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w wyniku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.

2. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG W PROJEKCIE:
1) dokładne terminy (data, godzina), w których będą prowadzone zajęcia muszą być uzgadniane z poszczególnymi placówkami określonymi w pkt. i wymagają jego akceptacji,
2) przeprowadzenie zajęć w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8.30 – 16.00,
3) przygotowania harmonogramów, scenariuszy zajęć, zaakceptowanych przez Zamawiającego,
4) prowadzenie list obecności i przekazanie ich Zamawiającemu po zajęciach w każdej zrealizowanej grupy,
5) świadomość Wykonawcy o możliwościach odwołania/przełożenia zajęć przez Zamawiającego w dniu planowanych zajęć (w nieprzewidzianych okolicznościach dot. grupy lub przedszkola),
6) stały kontakt z Zamawiającym (na czas trwania usługi),
7) informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.
8) wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu we własnym zakresie.
3. Zajęcia będą prowadzone językiem wrażliwym na płeć.
4. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia.
5. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu realizacji przedmiotowego projektu bądź nieprzewidzianych okoliczności powodujących potrzebę zwiększenia poszczególnych ilości godzin, przewiduje usługi dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 08:25


» Lokalizacja

ul. Sokólska 2
Białystok 15-865
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Przedszkole Samorządowe nr 4
ul. Sokólska 2
Białystok 15-865
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się