Wykonanie weryfikacji, modyfikacji i konwersji obiektów bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), do postaci zgodnej z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja, modyfikacja i konwersja obiektów bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), do postaci zgodnej z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała.

2.Cel pracy.
2.1. Celem pracy jest weryfikacja, modyfikacja i konwersja, istniejących w bazie BDOT500 obiektów, do zgodności z modelem pojęciowym opisanym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, w oparciu o operaty techniczne, rastry analogowej mapy zasadniczej, ortofotomapę, i ewentualnie wywiad terenowy oraz przeniesienie obiektów z bazy BDOT500 do bazy GESUT i EGiB oraz z baz EGiB i GESUT do bazy BDOT500.
2.2. Dla terenów zamkniętych należy przeprowadzić prace zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.3. Prace mają zapewnić zachowanie spójności pomiędzy bazami EGIB, BDSOG oraz inicjalną bazą GESUT, poprzez zachowanie relacji przestrzennych i topologicznych. Prace winny być zakończone skutecznym zaimplementowaniem bazy do systemu Zamawiającego, wraz przekazaniem Zamawiającemu operatu technicznego.
3. Zakres pracy.
W ramach pracy przewiduje się wykonanie następujących czynności:
• zgłoszenie pracy geodezyjnej,
• pozyskanie danych niezbędnych do przeprowadzenia prac,
• utworzenie roboczej bazy danych,
• zweryfikowanie obiektów (modyfikacja obiektów i konwersja obiektów nie zgodnych z modelem pojęciowym przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej),
• przeniesienie obiektów z innych baz do bazy BDOT500 i odwrotnie,
• zweryfikowanie i uporządkowanie obiektów na terenach zamkniętych,
• zachowanie spójności topologicznej bazy BDOT500 z pozostałymi bazami,
• redakcja numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 z uwzględnieniem danych baz EGiB i GESUT,
• zaimplementowanie bazy danych BDOT500 do systemu GEO-INFO,
• przekazanie Zamawiającemu operatu technicznego.

4. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ:
1) Warunki Techniczne, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ, na które składają się:
a) załącznik nr 1 do Warunków Technicznych – Wykaz sekcji archiwalnej analogowej mapy zasadniczej;
b) załącznik nr 2 do Warunków Technicznych – Wykaz budynków spełniających definicję budynku zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
c) załącznik nr 3 do Warunków Technicznych – Analiza i weryfikacja wybranych sekcji;
d) załącznik nr 4 do Warunków Technicznych – Wykaz działek na terenach zamkniętych;
e) załącznik nr 5 do Warunków Technicznych – Wykaz obiektów nieprawidłowo wykazywanych w bazie EGiB, które powinny być przeniesione do bazy BDOT500;
f) załącznik nr 6 do Warunków Technicznych – Zbiorcze ilościowe zestawienie obiektów nieprawidłowo wykazywanych w bazie EGiB, które powinny być przeniesione do bazy BDOT500;
g) załącznik nr 7 do Warunków Technicznych – Wykaz obiektów nieprawidłowo wykazywanych w bazie BDOT500, które powinny być przeniesione do bazy EGiB;
h) załącznik nr 8 do Warunków Technicznych – Zbiorcze ilościowe zestawienie obiektów nieprawidłowo wykazywanych w bazie BDOT500 które powinny być przeniesione do bazy EGiB.

UWAGA! Wszystkie wymienione wyżej załączniki stanowią integralną część SIWZ i w oparciu o ich treść Wykonawca winien przygotować ofertę. Wszystkie wymienione wyżej załączniki zostaną udostępnione w formacie .pdf na stronie internetowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: www.um.bielsko.pl/bip.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się