Wykonanie przeglądu budowlanego 1-rocznego w Budynkach w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Opis zapytania

Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi:

’Wykonanie przeglądu budowlanego 1-rocznego w Budynkach w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini’
Zamawiający wymaga wykonania zadania zgodnie z przedstawionym zakresem prac, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:

1.Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji usługi i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie: Od 02.01.2020 r. do 15.01.2020 r.
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisani zakresu prac (Załącznik nr 1), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
8) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2), Formularz Cenowy (załącznik nr 3) i odpis z właściwego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
2.Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta.
3.Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: SWOZ@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:

Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta,
Załącznik nr 1 Zakres Parac
Załącznik nr 2 Formularz oświadczeń.
Załącznik nr 3 Formularz Cenowy
Załącznik nr 4 Zasady zatrudniania firm zew.
Załącznik nr 5 Protokół odbioru

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się