Dostawa materiałów techniki policyjnej oraz proszków magnetycznych i substancji chemicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów techniki policyjnej (zadanie nr 1) oraz proszków magnetycznych i substancji chemicznych (zadanie nr 2) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego oraz Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji i Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu wraz ze specyfikacją został zawarty w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy zadania nr 2).
3. Ustalone w Załączniku nr 2 do SIWZ ilości towaru stanowią wielkości szacunkowe, stanowiące podstawę dla Wykonawcy do sporządzenia oferty.
4. Faktyczna ilość i rodzaj zamawianego asortymentu będzie zależny od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust 1, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
5. Koszty transportu oraz inne opłaty/koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia zostały wkalkulowane w wartość asortymentu wymienionego w Załączniku nr 2 do SIWZ.
6. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy na podstawie szczegółowych zamówień na poszczególne partie asortymentu wraz z określeniem ich rodzaju i ilości, przesyłanych Wykonawcy drogą elektroniczną w dni robocze, na numer fax lub e-mail wskazany w §3 ust.4 umowy.
7. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny oraz spełniać wymogi Polskich Norm. Wykonawca zobowiązany jest okazać na żądanie aprobatę, atest lub certyfikat, o ile taki jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
8. Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi oznakowanymi znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Asortyment dostarczany będzie każdorazowo z aktualnymi kartami charakterystyki - dla każdej pozycji z osobna (dotyczy zadania nr 2).
9. Wszystkie substancje chemiczne oraz materiały muszą być dostarczone w opakowaniach zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (dotyczy zadania nr 2).
10. W przypadku zaoferowania substancji konfekcjonowanych przez Wykonawcę, gwarantuje on, że czynności z tym związane odbywają się w stosownych ku temu warunkach, że dokonywane są zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz,
że substancje te są tożsame pod względem właściwości chemicznych i użytkowych z substancjami konfekcjonowanymi fabrycznie w siedzibie producenta (dotyczy zadania nr 2).
11. Wszystkie materiały opatrzone etykietami opisowymi wykonanymi w języku obcym, muszą być dostarczone wraz z samoprzylepnymi etykietami opisowymi sporządzonymi dodatkowo w języku polskim.
12. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem dostarczonych materiałów. W przypadku powstania uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej konieczności – zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy.
13. Termin ważności / gwarancji asortymentu to termin wskazany przez producenta danego produktu - zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy.
14. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy.
15. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany produkt jest równoważny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się