Przeprowadzenie kursu – zastosowanie matematyki w projektach budowlanych oraz pełnienie funkcji opiekuna metodyczno – dydaktycznego ds. staży i kursów/szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie w ramach projektu pt. „Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia w 2 częściach jest:
2.1.1 część 1 zamówienia: Przeprowadzenie kursu - Zastosowanie matematyki w projektach budowlanych w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (ZSBiO),
2.1.2 część 2 zamówienia: Pełnienie funkcji opiekuna metodyczno - dydaktycznego ds. staży i kursów/szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (ZSBiO).
2.2 Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
2.3 Zamówienie nie ogranicza w żadnym stopniu dostępności do oferentów zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
2.4 Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
UWAGA: Zamawiający nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę przetargową.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSZCZEGÓLNYCH, NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA:
2.5 Część 1 zamówienia: Przeprowadzenie kursu - Zastosowanie matematyki w projektach budowlanych w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (ZSBiO)
Warunki realizacji zamówienia:
1) kurs matematyki dla maksymalnie 30 uczniów ZSBiO, 30 godzin (2 grupy po 15 godzin),
2) termin realizacji: od podpisania umowy do 31.10.2020 r.,
3) celem kursu jest podwyższenie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki dla uczniów w klasach o profilu budowlanym,
4) do obowiązków Wykonawcy należy co najmniej: uporządkowanie i utrwalenie wiadomości o figurach płaskich i przestrzennych, utrwalenie podstawowych związków miarowych figur płaskich i przestrzennych, rozwijanie wyobraźni i wykorzystanie posiadanej wiedzy matematycznej w budownictwie i architekturze, usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy z różnych działów matematyki i jej zastosowanie w różnych dziedzinach życia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w budownictwie (m.in. zastosowanie planimetrii w domu),
5) Wykonawca dostosuje poziom kursu do grupy,
6) Wykonawca wskaże pomoce dydaktyczne pomocne przy realizacji kursu - pomoce zostaną zakupione przez Zamawiającego,
7) po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego odbyciu,
8) zajęcia muszą odbywać się w pomieszczeniach ZSBiO w Tczewie, placówka bezpłatnie udostępni pomieszczenia komputerowe, jako wkład własny Powiatu Tczewskiego do projektu.
2.5.1 Jedną godzinę zajęć należy traktować jako 45 minut lekcji, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przerw uczestnikom zajęć, które nie będą wliczane do czasu zajęć.
2.5.2 Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania programu kursu.
2.5.3 Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia harmonogramu kursu z dyrekcją szkoły w porozumieniu z uczestnikami kursu.
2.5.4 Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania i prowadzenia na bieżąco dokumentacji rozliczeniowej, w tym m.in. protokołu odbioru usługi, listy obecności, których wzory stanowią załączniki do projektu umowy, a także kserokopii zaświadczeń. Wzory tych dokumentów mogą podlegać modyfikacji w porozumieniu z Zamawiającym, co nie będzie wymagało aneksu do umowy.
2.5.5 Wykonawca, w kalkulacji kosztów kursu, oprócz wynagrodzenia dla Osoby/Osób prowadzącej/ych zajęcia, musi ująć wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
2.5.6 Koszty wynajmu sali ponosi Zamawiający, bowiem przedmiotowy koszt stanowi wkład własny niepieniężny Powiatu Tczewskiego.
2.5.7 Wskazana w dokumentacji przetargowej liczba uczestników stanowi maksymalną ich ilość.
2.5.8 Zamawiający zwraca uwagę, że na etapie rekrutacji uczestników kursu, może nie zostać zebrana maksymalna ich ilość wskazana w dokumentacji przetargowej.
2.5.9 Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wskazania w ofercie stawki za przeprowadzenie kursu dla 2 grup po 15 osób oraz wyodrębnioną kwotę za przeprowadzenie kursu dla jednej grupy.
2) Działania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3) Z Wykonawcą, zostanie podpisana odrębna umowa dotycząca przetwarzania danych osobowych, o ile Instytucja Zarządzająca nie wyrazi sprzeciwu.
4) W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca wyrazi taki sprzeciw na powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy z Wykonawcą, z uwagi na odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy.

2.6 Część 2 zamówienia: Pełnienie funkcji opiekuna metodyczno – dydaktycznego ds. staży i kursów/szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.
Do obowiązków opiekuna należeć będzie co najmniej:
a) pośrednictwo pomiędzy dyrekcją szkoły, osobami/podmiotami prowadzącymi staże, kursy, szkolenia w ramach projektu, a personelem zarządzającym projektem,
b) weryfikacja zgodności realizowanych form wsparcia w zakresie staży zawodowych, kursów bądź szkoleń,
c) prowadzenie obserwacji realizowanych form wsparcia dla uczniów,
d) konsultacje metodyczno-dydaktyczne programów opracowanych na potrzeby realizacji staży zawodowych, kursów, szkoleń, a w razie potrzeby opracowanie szczegółowego zakresu wsparcia w ww. zakresie,
e) opiniowanie dokumentów prawnych związanych z realizacją staży zawodowych,
f) współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami,
g) konsultacje realizowanych form wsparcia oraz ich raportowanie,
h) właściwe prowadzenie dokumentacji pracy opiekuna,
i) składanie comiesięcznych sprawozdań wraz z kartą czasu pracy,
j) pomoc w organizowaniu wyjazdów studyjnych,
k) przewidywana liczba godzin pracy w jednym miesiącu – 22,
l) przewidywana długość zatrudnienia – od podpisania umowy do 31.10.2020 r.
2.6.1 Harmonogram realizacji obowiązków (przewidywany – może ulec modyfikacji w zależności od terminu rozpoczęcia wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia) wynikających z pełnienia funkcji opiekuna:
miesiąc/rok zakładana liczba godzin pracy Opiekuna
listopad 2019 r. 22
grudzień 2019 r. 22
styczeń 2020 r. 22
luty 2020 r. 22
marzec 2020 r. 22
kwiecień 2020 r. 22
maj 2020 r. 22
czerwiec 2020 r. 22
lipiec 2020 r. 22
sierpień 2020 r. 22
wrzesień 2020 r. 22
październik 2020 r. 22

1) Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Opiekuna, obejmuje następujące ilości godzin w trakcie realizacji przedmiotu umowy – łącznie do 264 godzin w okresie 12 m-cy.
2) Opiekun będzie dostępny na terenie szkoły, w dni nauki szkolnej minimum 2 razy w tygodniu (w tym co najmniej 1 raz w tygodniu pomiędzy godz. 8.00 a godz. 14.00).
UWAGA: Dyspozycyjność Opiekuna w trakcie świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, określone w pkt 13.2.2 ppkt 3) SIWZ.

2.6.2 Inne wymagania stawiane Opiekunowi związane z realizacją zamówienia:
1) Opiekun będzie zobowiązany do dokumentowania realizacji obowiązków zleconych zgodnie z umową i harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do istotnych postanowień umowy), poprzez przygotowywanie comiesięcznych protokołów odbioru (sprawozdań – załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy), ze zrealizowanych czynności wraz z wykazem godzin wykonywania obowiązków (pełnienia usług objętych przedmiotem zamówienia).
2) Przedmiotowe protokoły odbioru (sprawozdania) będą stanowić podstawę odbioru części zadań, a w konsekwencji wypłaty wynagrodzenia za rzeczywistą ilość godzin pełnienia funkcji będącej przedmiotem zamówienia.
3) Od Wykonawcy wymaga się wskazania w ofercie stawki za 1 miesiąc (22 godziny) oraz za 1 godzinę pełnienia funkcji objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
4) Czas dojazdu do miejsca świadczenia usług (placówki, biura projektu) nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy Opiekuna.
5) Wykonawca pełniący funkcję Opiekuna zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zaangażowaniu w innych projektach finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz o niewystępowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.
6) Wykonawca pełniący funkcję Opiekuna oświadcza, że jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie i nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych na podstawie istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.

2.7 Informacje dodatkowe:
2.7.6 Planowana kwota na realizację zadania związanego z zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu w ramach projektu pt. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, w 2 częściach wynosi łącznie 16 920,00 zł brutto, z czego na poszczególne części zamówienia, odpowiednio:
• część 1 zamówienia: 2 400,00 zł,
• część 2 zamówienia: 14 520,00 zł.
2.7.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia przez osoby wskazane przez Zleceniodawcę oraz Instytucję Zarządzającą oraz inne instytucje uprawnione do kontroli realizacji projektów współfinansowanych w ramach Unii Europejskiej.
2.7.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestracji zajęć (filmowanie, nagranie audio, fotografowanie).
2.7.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów.
2.8 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH:
2.8.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy – o ile są już znane. W przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, w tym w szczególności do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację usług.
2.8.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.8.3 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2.8.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
2.9 Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego.
2.10 Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2.11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Piaskowa 2
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Tczewski
ul. Piaskowa 2
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się