Powrót

Remont silników elektrycznych wywrotnicy wagonowej oraz pompy olejowej PQ bloku TG6 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej na:
„Remont silników elektrycznych wywrotnicy wagonowej oraz pompy olejowej PQ bloku TG6 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli”

W sprawach technicznych proszę o kontakt:
Radosław Robak tel. 15 877 68 26
Krzysztof Chyła tel. 15 877 67 25
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
Ofertę należy przygotować zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
I. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
od daty otrzymania zamówienia do 16.12.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.
II. Warunki ogólne zapytania:
1. termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2. płatność jednorazowa po całkowitym zrealizowaniu prac i po pozytywnym podpisaniu protokołu odbioru.
3. warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
5. Wykonawca musi oświadczyć, ze dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami zakresu prac (Załącznik nr 4) i Warunkami udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2 i, Formularz cenowy (załącznik nr 3).
7. Wykonawca składa ofertę cenową podając cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 1). Oferta powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
III. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
IV. Informacja dla oferentów:
1. W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: swoz@tauron.pl
2. Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3. Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4. Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
V. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Zał. Nr 1 Instrukcja oferenta,
Zał. nr 2 Formularz oświadczeń,
Zał. Nr 3 Formularz cenowy,
Zał. Nr 4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektroenergetyczne
  • Usługi eksploatacji i napraw
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się