: „Budowa baz danych BDOT500 i GESUT” w ramach realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej bazy danych GESUT w ramach projektu pn.: „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” II Osi Priorytetowej „CYFROWE ŚLĄSKIE”, Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakresem obręb obejmujący miejscowość Łaziska Górne o powierzchni 20,1 km2 i obręb obejmujący miejscowość Ornontowice o powierzchni 15 km2.
1.3. Bazy danych zostaną utworzone na podstawie istniejącej mapy zasadniczej w wersji wektorowo-obiektowej. Następnie zostaną zaimportowane do używanego przez Starostwo Powiatowe programu EWMAPA firmy GEOBID za pomocą standardu GML.
1.4. Przedmiot zamówienia wymaga zgłoszenia i przekazania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mikołowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
1.6. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia, źródła lub szczególne procesy a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, należy traktować je jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Kod CPV:
71354000-4 – Usługi sporządzania map
71355000-1 – Usługi pomiarowe
71355100-2 – Usługi fotogrametryczne
71354100-2 – Usługi odwzorowania cyfrowego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

2.1. Zadanie I: „Założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębu obejmującego miejscowość Łaziska Górne.”
Przedmiot zamówienia w tym zadaniu obejmuje założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębu obejmującego miejscowość Łaziska Górne, o powierzchni 20,1 km2. Bazy danych zostaną utworzone na podstawie istniejącej mapy zasadniczej w wersji wektorowo-obiektowej. Następnie zostaną zaimportowane do używanego przez Starostwo Powiatowe programu EWMAPA firmy GEOBID za pomocą standardu GML.
Przedmiot zamówienia wymaga zgłoszenia i przekazania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mikołowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest udzielić okresu rękojmi za wady ,na przedmiot zamówienia opisany w zadaniu I, w wysokości minimum 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:
71354000-4 – Usługi sporządzania map
71355000-1 – Usługi pomiarowe
71355100-2 – Usługi fotogrametryczne
71354100-2 – Usługi odwzorowania cyfrowego.

2.2. Zadanie II: „Założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębu obejmującego miejscowość Ornontowice.”
Przedmiot zamówienia w tym zadaniu obejmuje założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębu obejmującego miejscowość Ornontowice, o powierzchni 15 km2. Bazy danych zostaną utworzone na podstawie istniejącej mapy zasadniczej w wersji wektorowo-obiektowej. Następnie zostaną zaimportowane do używanego przez Starostwo Powiatowe programu EWMAPA firmy GEOBID za pomocą standardu GML. Przedmiot zamówienia wymaga zgłoszenia i przekazania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mikołowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest udzielić okresu rękojmi za wady ,na przedmiot zamówienia opisany w zadaniu II, w wysokości minimum 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:
71354000-4 – Usługi sporządzania map
71355000-1 – Usługi pomiarowe
71355100-2 – Usługi fotogrametryczne
71354100-2 – Usługi odwzorowania cyfrowego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się