Sukcesywne dostawy ryb w 2020 roku na rzecz 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb w 2020 roku na rzecz
2. Przedmiot zamówienia, jego wytworzenie, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego (krajowego i unijnego), a w szczególności:

a) przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019. 1252 j.t.) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z dnia 01 lutego 2002 r.);

b) przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2019. 824 j.t.) przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.) oraz przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE L 226 z 25 czerwca 2004 r.) oraz innych przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie tych rozporządzeń;

c) przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE L 338 z 13 listopada 2004 r.);

d) przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1)
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015.29);

e) przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2018. 2164 j.t.);
f) przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.);

g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, Dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

3. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE. L. 2004.338.4 z późn. zm.), a także ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dz. U. z 2019. poz. 1252 z późn. zm.).

4. Wytworzenie towaru, sposób przechowywania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów w zakresie prawa żywnościowego. Obowiązujące Wykonawcę szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych środków spożywczych, w tym wymagania w zakresie terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, określa załącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opracowany przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej. W szczególności zaś dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Opakowania (pojemniki) wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów powinien być dostarczony w oddzielnym opakowaniu (pojemniku). Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.

5. Wybrany Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obejmujące również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (środki spożywcze) oraz spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia, opiewające na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składek o w/w wartości.
41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Brygady Pościgowej 5
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa

» Dane nabywcy

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.