DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny tj.
1. Walizka narzędziowa elektrotechniczna – 8 kompletów
2. Zasilacz DC – 10 sztuk
3. Autotransformator 1-fazowy – 8 sztuk
4. Autotransformator 3-fazowy – 2 sztuki
5. Rezystor dekadowy – 20 sztuk
6. Pojemność dekadowa – 10 sztuk
7. Indukcyjność dekadowa – 10 sztuk
8. Opornica suwakowa – 20 sztuk, w tym:
- Opornica suwakowa 10Ω/min. 5A – 4 sztuki
- Opornica suwakowa 100Ω/min. 1,5A – 12 sztuk
- Opornica suwakowa 1000Ω/min. 0,5A – 4 sztuki
9. Stacja lutownicza – 8 sztuk
10. Lutownica transformatorowa – 10 sztuk
11. Generator funkcyjny – 8 sztuk
12. Przewody pomiarowe laboratoryjne – 240 sztuk.
Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ użyto oznaczeń lub parametrów wskazujący konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego tj. charakteryzujące się taką samą lub wyższą jakością, trwałością, funkcjonalnością, niezawodnością, parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz służące do tego samego celu. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 5 „Pzp” Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamówienie nie zostało podzielone na części. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i zamówienie musi zostać zrealizowane w całości.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach realizacji zamówienia fabrycznie nowego sprzętu, oryginalnie zapakowanego, w pełni sprawnego technicznie, nie noszącego znamion użytkowania, wolnego od wad, nie regenerowanego, nie powystawowego i gotowego do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego.
Dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem i być dopuszczone do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
Koszty załadunku, transportu oraz rozładunku dostawy, a także montażu obciążać będą Wykonawcę w ramach ceny za wykonanie zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 1
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
ul. Zamkowa 1
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się