Dostawa pomocy dydaktycznych „Matematyka” dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie

» Opis zapytania

[wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych związanych z zajęciami z matematyki, które obejmować będą m.in.:
3.1.1 Zestaw do liczenia ułamków – 1 szt.
3.1.2 Koło ułamkowe – 1 szt.
3.1.3 Komplet elementów do budowania szkieletów brył – 1 szt.
3.1.4 Zestaw brył geometrycznych – 2 zestawy
3.1.5 Oś liczbowa/układ współrzędnych – 2 zestawy
3.1.6 Linijka tablicowa magnetyczna – 1 szt.
3.1.7 Ekierka tablicowa magnetyczna – 1 szt.
3.1.8 Kątomierz tablicowy magnetyczny – 1 szt.
3.1.9 Cyrkiel tablicowy magnetyczny – 1 szt.
3.1.10 Bryły porównawcze – 1 zestaw
3.1.11 Gra edukacyjna z interaktywnym kursem programowania – 1 szt.
3.1.12 Układanka do nauki dodawania i odejmowania do 1000 – 2 szt.
3.1.13 Układanka do nauki mnożenia i dzielenia do 100 – 2 szt.
3.1.14 Figury geometryczne – 1 komplet
3.1.15 Gra Matematyczna – 1 szt.
3.1.16 Waga, z płaskimi szalkami – 1 szt.
3.1.17 Makatka Zegar czynności i pór roku – 1 szt.
3.1.18 Nauka czasu - zestaw z zegarem – 1 zestaw.
3.1.19 Program do nauki szacowania, przeliczania i obliczania – 1 zestaw
3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3 Wymagania ogólne:
3.4 Sprzęt winien być dostarczony do siedziby zamawiającego w dni powszednie w godzinach 8-15 i wniesiony do wyznaczonych pomieszczeń.
3.5 Dostarczony towar powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu, instruktaż użytkowników w zakresie obsługi oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3.6 Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie, były fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
3.7 Wraz z urządzeniami dostawca winien dostarczyć pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania urządzeń oraz kartę gwarancji i certyfikaty bezpieczeństwa (CE) deklaracja Conformité Européenne.
3.8 Urządzenia muszą posiadać okres gwarancji i rękojmi za wady na całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania udzielony przez dostawcę nie krótszy niż okres gwarancji producenta.
3.9 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i nie wyklucza żadnej z form weryfikacji legalności oprogramowania, zwłaszcza w przypadku wystąpienia wątpliwości. Zwraca się uwagę, że to na wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co w zakresie oprogramowania przekłada się na obowiązek dostarczenia oprogramowania wolnego od wad fizycznych i prawnych, z licencjami pozwalającymi na zgodne z prawem i postanowieniami licencyjnymi użytkowanie dostarczonego oprogramowania przez zamawiającego.
3.10 UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne/producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.
3.11 Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,
3.12 Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytu zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
3.13 Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne, związane z realizacją zamówienia,
3.14 Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu oraz materiałach, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
3.15 Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym.
3.16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 4 - Wzór umowy.
3.17 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3.18 CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 15:45


» Lokalizacja

ul. Karasicka 35
Głowno 95-015
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.T. Kościuszki
ul. Karasicka 35
Głowno 95-015
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się