Wykonanie analizy molekularnej mikrobiomu jamy ustnej i polimorfizmu genomu jądrowego 800 dzieci 12-letnich z chorobą próchnicową w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie analizy molekularnej mikrobiomu jamy ustnej i polimorfizmu genomu jądrowego 800 dzieci 12-letnich z chorobą próchnicową w ramach projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje poszczególne czynności podzielone na trzy etapy. Etap 1 obejmuje analizę mikrobiomu jamy ustnej za pomocą sekwencjonowania NGS regionów zmiennych mikroorganizmów (region V3-V4 16S rRNA). Etap 2 obejmuje analizę polimorfizmu genomu jądrowego. Etap 3 obejmuje: Przechowywanie próbek do czasu zakończenia analizy; Po zakończeniu analiz wszystkich próbek, Wykonawca przekaże wszystkie probówki z niewykorzystaną śliną, DNA bakteryjnym i ludzkim DNA genomowym do Zamawiającego (Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego) - nie później niż do dnia 30.09.2022 r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do siwz.
2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 108 z poźn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług w ramach realizacji zamówienia, w szczególności związanych z wykonywaniem badań analizy molekularnej. Wymóg nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje kierownicze, jeśli wykonywane przez nich czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na postawie umowy nr 002/RID/2018/19 z dnia 12.12.2018 r. finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się