USŁUGA OGRANICZAJĄCA WYSTĘPOWANIE PTAKÓW I INNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE LOTNISKA WOJSKOWEGO OKSYWIE I CEWICE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na działaniach monitorujących i ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotnisk w podziale na dwa zadania:
Zadanie 1 - Lotnisko Oksywie (załącznik nr 4a),
Zadanie 2 - Lotnisko Cewice (załącznik nr 4b).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 4 a i 4 b do SIWZ.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy pracę w tym (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej):
- rozpoznanie sytuacji ornitologicznej lotniska i terenów przylegających ,
- sprawowanie ciągłego monitoringu lotniska (z użyciem lornetki) pod względem aktywności ptaków,
- monitorowanie występowania i płoszenia krążących stad ptaków,
- płoszenie ptaków/zwierząt stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego,
- monitorowanie miejsc gniazdowania ptaków na budynkach,
- przeprowadzenie na lotnisku liczenia poszczególnych gatunków ptaków,
- inwentaryzacja miejsc hodowli ptaków,
- prowadzenie identyfikacji i dokumentowania przypadków znalezienia martwych ptaków/zwierząt na lotnisku oraz pobierania i zabezpieczenia szczątków powstałych
w następstwie kolizji z SP.

Jeżeli wykonawca będzie przy realizacji zamówienia zatrudniał cudzoziemców, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 51 i następnych (rozdział VI) instrukcji w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej resorcie obrony narodowej załączonej do Decyzji nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 33).
Nadto w celu zaplanowania wstępu na teren jednostki wojskowej osób, o których mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni kalendarzowych przed uzyskaniem pozwolenia przedstawić zamawiającemu wykaz osób podając następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer paszportu.
Warunkiem uzyskania pozwolenia do wejścia na teren jednostki wojskowej jest uzyskanie pozytywnej opinii w sprawie wstępu na teren jednostki chronionej Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie.

Zamawiający zakazuje użytkowania wszelkiego rodzaju pojazdów latających w tym „Dronów” na terenie obiektów wojskowych. Użycie takiego sprzętu przez wykonawcę lub podwykonawcę będzie podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem usługi czyli tzw. pracowników fizycznych.
Sposób udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w projekcie umowy (zał. nr 5 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana III Sobieskiego 277
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Jana III Sobieskiego 277
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.