Usługa polegająca na wykonaniu badania próbek wody na zawartość bakterii legionella sp. w obiektach Szkoły Policji w Katowicach

» Opis zapytania

Nazwa: badania próbek wody na zawartość bakterii legionella sp. w obiektach Szkoły Policji w Katowicach
Opis: a) budynek G – 1 próbka

b) budynek F – 1 próbka
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Zamawiającyzleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającąna wykonywaniu badania dwóch próbek wody na zawartość bakterii legionella sp.w budynkach Szkoły Policji w Katowicach:
a) budynek G – 1 próbka
b) budynek F – 1 próbka
Zamawiającywymaga złożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodnośćz oryginałem kopii certyfikatu wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji,potwierdzającego aktualną akredytację uprawniającą do wykonania badań będącychprzedmiotem zlecenia. Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. DojazdWykonawcy do Zamawiającego oraz pobranie próbek nastąpi na jego koszt i ryzyko.Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi dowykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać pobór próbek w dniachroboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, w obecności pracownika komórkiorganizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami SzkołyPolicji w Katowicach, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie później niż do 7 listopada 2019 r.Potwierdzeniem wykonania zlecenia będzie wynik przeprowadzonych badań.Osobaupoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani BeataCzopik tel. 32 606 94 66 w godzinach 8:00-15:00.Termin realizacji całegozlecenia do dnia 22 listopada 2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się