Przeprowadzenie badania ankietowego skierowanego do przedsiębiorstw dotyczącego warunków ich funkcjonowania (m.in. zatrudnienia, szarej strefy, działalności eksportowej, inwestycji i innowacji, nowych technologii, outsourcingu i oceny zmian w polityce gospodarczej rządu).

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ankietowego, skierowanego do przedsiębiorstw, dotyczącego warunków ich funkcjonowania (m.in. zatrudnienia, szarej strefy, działalności eksportowej, inwestycji i innowacji, nowych technologii, outsourcingu i oceny zmian w polityce gospodarczej rządu). Badanie powinno mieć charakter nadzorowany, czyli być przeprowadzone przez przeszkolonego ankietera. Wywiady należy przeprowadzić wśród kadry menadżerskiej badanego przedsiębiorstwa. Badanie realizowane jest przez PIE w ramach projektu Monitoring MMSP – analiza trendów, barier rozwojowych i opinii sektora o jakości otoczenia biznesu. Badanie będzie realizowane metodą CAPI na reprezentatywnej próbie 1000 przedsiębiorstw.
2.Dokonanie losowo-warstwowego doboru próby ze względu na:
a.Wielkość przedsiębiorstwa – 400 mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie poniżej 9 osób), 300 małych przedsiębiorstw (zatrudnienie 9-49 osób), 200 średnich przedsiębiorstw (zatrudnienie 50-200 osób), 100 dużych przedsiębiorstw (zatrudnienie powyżej 200 osób);
b.Lokalizację (województwo) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%;
c.Sekcja PKD – wybrane sekcje PKD, struktura próby według tabeli:

0-9 osób 10-49 osób 50-249 osób 250 i więcej osób Razem
Sekcja C 40 82 86 51 259
Sekcja F 62 41 17 4 124
Sekcja G 110 91 44 15 260
Sekcja H 34 23 14 7 78
Sekcja I 12 12 4 2 30
Sekcja J 24 9 7 5 45
Sekcja L 12 10 7 1 30
Sekcja M 62 18 8 4 92
Sekcja N 17 11 11 10 49
Sekcja R 5 1 1 0 7
Sekcja S 22 2 1 1 26
400 300 200 100 1000

3. Liczba pytań w kwestionariuszu – 20 pytań głównych i 9 pytań metryczkowych.
4. Rodzaje pytań zawartych w kwestionariuszu:
a. Pytania zamknięte z jedną odpowiedzią;
b. Pytania zamknięte z wieloma odpowiedziami;
c.Pytania wielo-itemowe ze skalą.
5.Liczba zrealizowanych w całości ankiet: 1000.
6.Harmonogram badania: maksymalny czas realizacji badania, w podziale na poszczególne fazy, określony jest następująco:
a.4 dni robocze od dnia podpisania umowy – czas na przygotowanie badania przez Wykonawcę w konsultacji z Zamawiającym, w tym czas na konsultację metodologiczną kwestionariusza;
b.Maksymalnie 20 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego skryptu wywiadu – czas na zrealizowanie 1000 ankiet;
c.3 dni robocze od dnia przeprowadzenia ostatniego wywiadu – czas na przygotowanie kompletnej bazy danych.
7.Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
a.Konsultacja metodologiczna kwestionariusza z Zamawiającym;
b.Dostarczenie wagi postratyfikacyjnej dla kryterium: lokalizacja;
c.Dostarczenie kompletnej bazy danych w postaci pliku .EXCEL;
d.Dostarczenie raportu podsumowującego realizację badania dotyczącego poziomu realizacji założonej próby.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się