Wykonanie działań ochronnych dotyczących usuwania drzew i krzewów w zakresie wynoszenia biomasy w obszarze Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochronnych dotyczących usuwania drzew i krzewów w zakresie wynoszenia biomasy w obszarze Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia całkowitej biomasy powstałej na skutek wycinki oraz obumarłych części drzew i krzewów zalegających w płacie siedliska przyrodniczego. Do usunięcia biomasy poza płat siedliska dopuszczalne jest użycie sprzętu mechanicznego nie niszczącego powierzchni torfowiska.
3. Obszar objęty pracami obejmuje obszar o łącznej powierzchni 33 ha, wszystkich płatów siedlisk przyrodniczych: 7110, 7140 i 7230 zlokalizowany jest na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Szczytno w poniżej wskazanych wydzieleniach leśnych: 172 c – 0,97 ha, 93Aj – 2,30 ha, 93Bh – 1,00 ha, 82g – 0,30 ha, 83 l – 1,80 ha, 84 l – 1,80 ha, 227 i – 2,16 ha, 83 f – 1,00 ha, 84 h – 0,50 ha, 94 j – 1,80 ha, 171 h – 8,63 ha, 172 i – 5,39 ha, 200 b – 4,34 ha, 195 d – 1,00 ha.
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby podstawowe czynności techniczne (takie jak, ręczne usuwanie i przenoszenie biomasy pochodzącej z wycinki i odrośli drzew i krzewów, kierowanie pojazdami mechanicznymi, wykonywanie innych prac fizycznych) określone przez Zamawiającego w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wykonywali pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w ilości co najmniej 2 osoby wykonujące czynności ręcznego usuwania i przenoszenia biomasy pochodzącej z wycinki i odrośli drzew i krzewów, kierowania pojazdami mechanicznymi, wykonywania innych prac fizycznych.
5. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub oddelegowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników.
6. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2018, poz. 2177 z późn. zm.).
7. Zamawiający dysponuje danymi wektorowymi dotyczącymi lokalizacji płatów siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000, które mogą zostać udostępnione Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
9. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji terenowej w terminie do 04.11.2019 r.
10. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, w którym głównym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a RDOŚ w Olsztynie jest jednym z podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dworcowa 60
Olsztyn 10-437
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Dworcowa 60
Olsztyn 10-437
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się