Dostawa i montaż dwóch pralnico – wirówek z barierą higieny.

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje: Dostawa i montaż dwóch pralnico – wirówek z barierą higieny.
Uwaga:
1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym
w SIWZ i jej załącznikach
2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzenia.
3. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie- to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
4. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się
na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty
w stosunku do nich równoważne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • AGD Duże
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się