Wycinka 103 drzew wraz z pracami porządkowymi oraz nasadzeniami zastępczymi

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wycinka 103 drzew (wskazanych w Wykazie drzew przeznaczonych do wycinki, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego, wraz z frezowaniem pni, wywózką drewna i gałęzi oraz uporządkowaniem terenu po przeprowadzonej wycince. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona nasadzenia zastępcze w ilości 47 nowych sadzonek drzew z gatunku liściastych rodzimych o obwodzie pnia 10-12 cm, w tym 2 sztuki lipy drobnolistnej - w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Z uwagi na nadchodzący okres zimowy i konieczność wykonania zadania do końca roku 2019, Zamawiający wymaga aby nasadzenia zostały wykonane w pierwszej kolejności, tj. przed rozpoczęciem realizacji usługi wycinki drzew.
2.Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wykonanej usługi zakupić drewno pozyskane w trakcie wycinki, za zaoferowaną przez siebie cenę, nie mniejszą jednak niż wartość ustalona przez Zamawiającego, wskazana w Załączniku Nr 2 do SIWZ (Szacunkowa wartość drewna uzyskanego z planowanej wycinki drzew).
3.Zasady realizacji zamówienia, w tym sposób rozliczenia za zakup drewna został określony w Projekcie umowy (Załączniku Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
4.Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający wymaga, aby – przed złożeniem oferty – Wykonawca odbył wizję lokalną terenu, na którym prowadzona będzie wycinka 103 drzew. 2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 3) Wykonawca odpowiadać będzie za zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac na czas ich trwania – w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków ruchu drogowego i pieszego. 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji usługi. 5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz osób trzecich, powstałe
w związku z realizacją niniejszej usługi. 6) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na nasadzenia drzew – w zakresie utrzymania biologicznej żywotności – przez okres minimum 3 lat od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Uwaga: okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Przedłużenie okresu gwarancji w zakresie utrzymania biologicznej żywotności na nasadzenia drzew, będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego – na zasadach określonych w Dziale XVIII SIWZ.
5.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części zamówienia) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
6. Na podstawie umowy o pracę muszą być zatrudnione osoby wykonujące czynności określone w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, wskazane w ust. 1 Działu III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: osoby obsługujące urządzenia mechaniczne do wycinki drzew oraz osoby wykonujące prace porządkowe po wycince, jak również nasadzenia zastępcze drzew, tj. osoby realizujące przedmiot zamówienia pod kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy lub podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym między pracodawcą a pracownikiem wynagrodzeniem.
7.W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 6 czynności w zakresie realizacji zamówienia – Zamawiający może żądać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia następujących dowodów:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
3) innych dokumentów (takich jak: zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń) – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
8. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego wyrażone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu, przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 7, potwierdzające wypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie określonym w ust. 5 i 6.
9. Przekazywane dowody Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane w ust. 7 nie podlegają anonimizacji.
10. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia na każdym etapie realizacji zamówienia, w tym w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów określonych w ust. 5 i 6, oraz dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów określonych w ust. 5 i 6;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
11.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 6, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych:
1) w wysokości 1.000,00 zł – za każde niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 8;
2) w wysokości 100,00 zł – za każdy dzień opóźnienia w terminowym przekazaniu Zamawiającemu dowodów, o których mowa w ust. 7, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu do złożenia dowodów;
3) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku uzyskania przez Zamawiającego od Państwowej Inspekcji Pracy informacji o wykonywaniu czynności określonych w ust. 6 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
12.Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 6.
13.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana Kochanowskiego 10
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
ul. Jana Kochanowskiego 10
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się