Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu połączonego z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar znajdujących się w pomieszczeniu węzła teleinformatycznego Szkoły Policji w Katowicach

» Opis zapytania

Nazwa: wykonanie przeglądu połączonego z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A
Opis: zakres w.g załącznika nr 1
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Zamawiającyzleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającąna wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją dwóch szafklimatyzacyjnych obejmującą swoim zakresem czynności:

a) sprawdzaniepoprawności styków i połączeń elektrycznych;
b) sprawdzaniedrożności spływu kondensatu;
c) sprawdzanieprawidłowości funkcjonowania układu regulacji;
d) sprawdzanieparametrów pracy urządzenia (ciśnienia skraplania i parowania temperatury nassaniu i tłoczeniu sprężarki);
e) sprawdzanie szczelności układu chłodniczego;
f) sprawdzaniepoprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym;
g) sprawdzanieukładu zabezpieczeń chłodniczych;
h) sprawdzanie prawidłowości temperatur na wlocie i wylocie z części wewnętrznej klimatyzatora;
i) wymianafiltrów powietrza urządzenia oraz wymiana cylindrów nawilżacza;
j) czyszczenie wymiennika ciepła urządzenia;
k) dopełnienieukładu chłodniczego czynnikiem;wykonanianiezbędnych nastaw i regulacji

Wykonawca wykona usługę zwykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty sąwliczone w wynagrodzenie za usługę. Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze 6 miesięcy licząc od dnia wykonania usługi.Dojazd Wykonawcy do Zamawiającegonastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza, iż znana jest muspecyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonaniazlecenia.

Wykonawca zobowiązany jestwykonywać przegląd połączony z konserwacją szaf klimatyzacyjnych w dniachroboczych w godzinach od 8:00 do 15:00, w obecności pracownika komórkiorganizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami Szkoły Policjiw Katowicach, do 15 listopada 2019 r. Potwierdzeniem wykonania przeglądutechnicznego połączonego z konserwacją szaf klimatyzacyjnych będzie protokółsporządzony przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Osobą wyznaczoną do kontaktu jestPani Beata Czopik tel. 32 6069 466 w godz. od 8.00 do 15.00. Oferent składając ofertę godzi się na warunki zawarte wniniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożonąofertę. Jeżeli realizowane zamówienie będzie niezgodne ze specyfikacją zzapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji zrealizacji niniejszego zamówienia przez wskazanego wykonawcę. W takiej sytuacjidokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów wykonawcę, któryusługi nie zrealizował. Przeprowadzone postępowanie niemusi zakończyć się wyborem wykonawcy.Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcjielektronicznej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się