Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancj: BRAMY AUTOMATYCZNE; KLAPY DYMOWE; (WZP-777/MW/19

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Serwis w okresie gwarancji wymaga Autoryzowanych Serwisów Producenta.

Ogłoszenie składa się z trzech zadań:
1) Bramy automatyczne załącznik 1a i 2a

2) Klapy dymowe załącznik 1b i 2b
Ofertę należy przygotować na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załączniki do postępowania: "załącznik 2").Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

1) Pełnomocnictwo/upoważnienie jeżeli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.Podpisaną ofertę wraz z kompletem powyższych dokumentów należy złożyć przez Platformę Zakupową Open Nexus.Kryterium wyboru oferty: 100% cena.


W załączeniu znajdują się Ogólne Warunki Umowy.

Formularze ofertowe do pobrania znajdują się przy poszczególnych zadaniach. (załącznik 2)
Przedmiot zamówienia znajduje się przy poszczególnych zadaniach (załącznik 1)

Na platformie OpenNexus w pozycji cena podać wartość całościową formularza nr 2

W formularzu w tabeli "Liczba przeglądów", jest określona maksymalna liczba przeglądów dla urządzeń zawartych w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy i dotyczy wartości jednostkowej urządzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się