DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA INSTYTUTU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

» Opis zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE Nr 1
Opis przedmiotu zamówienia cpv: 385 182-00-1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego z kamerą HDMI szt.1 dla Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
02-786 Warszawa ul. Ciszewskiego 8.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE Nr 2
Opis przedmiotu zamówienia cpv: 33152000-0
Przedmiotem zamówienia jest dostawa inkubatora z CO2 szt.1 dla Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 02-786 Warszawa ul. Ciszewskiego 8.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1a do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Zamawiający zgodnie z dyspozycją zawartą w art.29 ust.3 Pzp, w sytuacji gdy którykolwiek z elementów/ parametrów składający się na opis przedmiotu zamówienia wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub żródła, a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza zastosowanie rozwiązań „równoważnych”. Za rozwiązania równoważne uznane zostanie rozwiązanie, którego zaoferowane parametry będą nie gorsze niż parametry rozwiązania opisanego w SIWZ, a zastosowanie ich będzie gwarantować osiągnięcie efektów końcowych zgodnie z założonymi w SIWZ. Zgodnie z art.30.ust.5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się