Dostawa narzędzi chirurgicznych do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim – EXPLORE ME nr umowy STRATEGMED1 /235773/19/NCBR/2016 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim – EXPLORE ME nr umowy STRATEGMED1 /235773/19/NCBR/2016 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się