Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac w zakresie kształtowania terenów zielonych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie kształtowania terenów zielonych. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część 1 zamówienia: wykonanie nasadzeń zastępczych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3079 W ul. Warszawska i drogi powiatowej Nr 3076 W ul. Płocka
Część 2 zamówienia: zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Płońsku.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a także zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi i warunkami umowy.
4. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zabrania się Wykonawcy stosowania materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom przypisanych im norm. ( dotyczy części 2 zamówienia)
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Wykonawcy proponuje się sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Wymagania wynikające z art. 29 ust.3a ustawy Pzp
1) Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 część 1- wykonanie nasadzeń,
 część 2- roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i płyt, wykonanie nasadzeń, montaż małej architektury
 inne fizyczne prace związane bezpośrednio z realizacją zamówienia rozumiane jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, również obejmujące posługiwanie się określonymi narzędziami lub urządzeniami (dotyczy części 1 i 2 zamówienia)
Pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogu,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania prac,
3) W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu – oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, datę zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Osoby wskazane w oświadczeniu muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie osób ujętych w wykazie.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów ( oświadczeń lub kopii umowy/umów) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Płocka 39
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Płoński
ul. Płocka 39
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się