Wycinka drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg
powiatowych na terenie powiatu iławskiego – z podziałem na 4 zadania, każde z zadań stanowi odrębne zamówienie i obejmuje:
1.1. Zadanie Nr 1
Wycinka 11 sztuk drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Miasta Iława w poniższym zakresie:
a) Wycinka drzew 11 szt. drzew
b) Wywiezienie drewna,
c) Uporządkowanie pasa drogowego z gałęzi, trocin i innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych prac,
e) zakup drewna opałowego pozyskanego z wycinki
- Zakupu drewna opałowego pozyskanego z wycinki, zgodnie z Uchwałą nr 163/753/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarki drewnem pozyskiwanym z pasa drogowego, za łączną kwotę brutto 889,90 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) - szacowany pozysk 21,95 m3,
- dokonania zapłaty na konto Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania

1.2. Zadanie Nr 2
Wycinka 50 sztuk drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Lubawa w poniższym zakresie:
a) Wycinka drzew 50 szt. drzew
b) Wywiezienie drewna,
c) Uporządkowanie pasa drogowego z gałęzi, trocin i innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych prac,
e) zakup drewna opałowego pozyskanego z wycinki
- Zakupu drewna opałowego pozyskanego z wycinki, zgodnie z Uchwałą nr 163/753/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarki drewnem pozyskiwanym z pasa drogowego, za łączną kwotę brutto 5.083,59 zł (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) - szacowany pozysk 110,28 m3,
- dokonania zapłaty na konto Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania

1.3. Zadanie Nr 3
Wycinka 16 sztuk drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Susz w poniższym zakresie:
a) Wycinka drzew 16 szt. drzew
b) Wywiezienie drewna,
c) Uporządkowanie pasa drogowego z gałęzi, trocin i innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych prac,
e) zakup drewna opałowego pozyskanego z wycinki
- Zakupu drewna opałowego pozyskanego z wycinki, zgodnie z Uchwałą nr 163/753/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarki drewnem pozyskiwanym z pasa drogowego, za łączną kwotę brutto 1.949,01 zł (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) - szacowany pozysk 49,32 m3,
- dokonania zapłaty na konto Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania

1.4. Zadanie Nr 4
Wycinka 115 sztuk drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Zalewo w poniższym zakresie:
a) Wycinka drzew 115 szt. drzew
b) Wywiezienie drewna,
c) Uporządkowanie pasa drogowego z gałęzi, trocin i innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych prac,
e) zakup drewna opałowego pozyskanego z wycinki
- Zakupu drewna opałowego pozyskanego z wycinki, zgodnie z Uchwałą nr 163/753/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarki drewnem pozyskiwanym z pasa drogowego, za łączną kwotę brutto 20.256,18 zł (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) - szacowany pozysk 407,61 m3,
- dokonania zapłaty na konto Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania

Szczegółowy wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy zawiera załącznik nr 5 (projekt umowy).
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV
Nazwa: Kod:
Usługi wycinania drzew 77211400-6
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp,
w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu prac, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się