GKV.222.26.2019 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 14/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Pogorzała (021907_2.0022), gm. Świdnica, powiat świdnicki, woj.dolnośląskie

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów
Opis: Czynności należy wykonać dla działki nr 14/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Pogorzała (021907_2.0022) w gm. Świdnica, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert (Proszę potwierdzić TAK)
offer_value (Wartość oferty)
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany a stosowna dokumentacja, w tym operat techniczny zostanie przekazany do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy (Proszę potwierdzić TAK)
Zamówienie wykonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi oraz opisem zamówienia (Proszę potwierdzić TAK)
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, kadrowym i znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającymi wykonanie zamówienia (Proszę potwierdzić TAK)
Występując jako podmiot gospodarczy przedmiot prowadzonej przeze mnie działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia (Proszę potwierdzić TAK)
W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości (Proszę potwierdzić TAK)
Zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń (Proszę potwierdzić TAK)
Wyrażam zgodę na płatności określone w rozeznaniu cenowym (Proszę potwierdzić TAK)
Osobą, która wykonać będzie czynności klasyfikatora jest (Proszę podać imię i nazwisko klasyfikatora; w przypadku klasyfikatorów, którzy nie wykonywali czynności na terenie powiatu świdnickiego należy do oferty załączyć kopie właściwych dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności)
Osobą, która posiada uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia jest (Proszę podać imię i nazwisko, nr uprawnień)
Wypełniłem obowiązek informacyjny wobec osób, przy pomocy których będę wykonywał prace (W przypadku, gdy osoby wymienione w pkt.10 i 11 są osobami trzecimi (pracownik, współpracownik, zleceniobiorca) Wykonawca dodatkowo załącza oświadczenie wg wzoru załączonego do zapytania. )
Prowadziny działalność w formie spółki cywilnej (Proszę podać TAK/NIE; w przypadku tak proszę załączyć kopię umowy spółki cywilnej wraz z aneksami)

Opis i specyfikacja:

W związku z prowadzanym rozeznaniem cenowym zaprasza się do złożenia oferty na wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów na obszarze działki nr 14/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Pogorzała (021907_2.0022) w gm. Świdnica, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.

Informacje dotyczące realizacji zlecenia (zamówienia):

przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz.1246) a także niezbędnego pomiaru sytuacyjnego, w szczególności zmienionych konturów klasyfikacyjnych lub użytków gruntowych, zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz.1572);
w ramach czynności objętych zamówieniem należy wykonać w szczególności:
analizę materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,

przeprowadzić czynności klasyfikacyjne w terenie, po wcześniejszym prawidłowym zawiadomieniu stron postępowania, zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; badaniem należy objąć teren całego ewentualnie zmienionego konturu klasyfikacyjnego,
sporządzić dokumentację fotograficzną odkrywek podstawowych,
sporządzić projekt ustalenia klasyfikacji,
dokonać pomiaru sytuacyjnego zmienionych konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych oraz ewentualnie pozostałych elementów sytuacyjnych (punktów granicznych) zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji, tak aby dane ewidencyjne zawarte w opracowanej dokumentacji geodezyjnej spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393) w zakresie formatu danych i standardów technicznych tych danych, w szczególności mając na uwadze zapisy § 85 ust. 2 powołanego rozporządzenia,
sporządzić i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operat techniczny,
w przypadku stwierdzenia zmian w klasyfikacji gruntów należy dostarczyć Zamawiającemu 1 egz. mapy klasyfikacji, sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej, uwierzytelniony na zasadach rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych;

czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 należy wykonać w obrębie ewidencyjnym Pogorzała (021907_2.0022) dla obszaru działki ewidencyjnej oznaczonej nr 14/10 o powierzchni ewid. 0.3000 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako RIIIa (0.0195 ha) i PsIII (0.2805 ha). Zgodnie z wnioskiem właściciela teren jest podmokły, grząski i trudny w uprawie. Według informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dane ewidencyjne działki nr 14/10 dotyczące numerycznego opisu granic, pola powierzchni działki oraz pola powierzchni użytku w granicy działki spełniają obowiązujące standardy techniczne. Podstawowe dane ewidencyjne działek można przeglądać w portalu mapowym powiatu świdnickiego https://swidnicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy;

badaniem należy objąć teren całych konturów klasyfikacyjnych; na opisie odkrywki i w protokole należy wpisać pozycję z urzędowej tabeli klas gruntów, dołączyć dokumentację fotograficzną odkrywek;
Wykonawca musi dokonać zgłoszenia pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę według wzoru załączonego do rozeznania cenowego;
okres realizacji zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy; przewiduje się za zgodą Zamawiającego możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w podanym terminie;

kryterium wyboru – najniższa cena;
płatne w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy;
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty związane z udostępnieniem materiałów zasobu geodezyjnego w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej oraz koszty uwierzytelnienia, o których mowa w pkt. 2 tiret 7.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego postępowania oraz po zawarciu umowy.

W ramach prowadzonego postępowania GKV.222.26.2019 o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formie zapytania ofertowego będą przetwarzane dane osobowe zawarte w złożonych ofertach. Ponadto dane osobowe zawarte w wybranej ofercie będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji oraz prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy informuje, iż:
Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani będzie Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul.Parkowa 2, zwane dalej „ADO”. Skontaktować z nim można się poprzez adres e-mail: sekretariat@geodezja.swidnica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy jest Pan Wojciech Chudziński. Skontaktować się z nim można poprze e-mail: iodo@geodezja.swidnica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego udzielenie zamówienia publicznego GKV.222.26.2019 a w przypadku wyboru oferty dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji oraz prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit b i c RODO;

dane osobowe zawarte w wybranej ofercie mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.4 pkt.9 RODO, w szczególności stronom postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz w związku z realizacją obowiązku ustawowego w zakresie udzielenia informacji publicznej;

dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, organom ścigania lub innym organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym przez niepostępowaniem;

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u ADO;

przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;

nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie w niniejszym postępowaniu złożonej oferty;

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonania zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym, kadrowym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
posiadanie uprawnień z zakresu geodezji i kartografii niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia lub osób, które takie uprawnienia posiadają;
w przypadku klasyfikatorów, którzy nie wykonywali czynności na terenie powiatu świdnickiego, na potwierdzenie pkt 1 należy do oferty załączyć kopie właściwych dokumentów;
prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z przedmiotem zamówienia;
w przypadku podmiotów działających w formie spółki cywilnej do oferty należy załączyć kopię umowy spółki wraz z aneksami;
w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał czynności przy pomocy innych osób (osoby wskazane w pkt.10 i 11 oferty) w celu potwierdzenia, że wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca złoży oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według załączonego wzoru.

Informacje dodatkowe:
Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia łącznie z kosztami przygotowania oferty.
Najkorzystniejsza oferta jest to oferta określająca najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert cenowych.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
W formularzu elektronicznym udostępnionym na platformie zakupowej należy podać wartość oferty netto, vat.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi (np. drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem platformy zakupowej) wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie niniejszego zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub z innych przyczyn umowa nie zostanie zawarta albo po zawarciu nastąpi jej rozwiązanie, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez konieczności prowadzenia nowej procedury wyboru Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie, że może pozostawić niniejsze zapytanie bez rozstrzygnięcia oraz możliwość odstąpienia od realizacji niniejszego zadania bez podania przyczyny.
Zapytania dotyczące postępowania można kierować do Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem platformy zakupowej (funkcja Wyślij zapytanie) w terminie do dnia 21.10.2019 r. do godz.12:00.

Osobą do kontaktów w sprawach formalnych dotyczących postępowania jest zastępca dyrektora Anna Kwiatkowska, tel.74 852 33 74 wew.203.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się