Dostawa Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Skrzyń Podłączeń Prądowych dla trzech sektorów akceleratora SIS100 i Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla jednego sektora akceleratora SIS100, tj.:
1. 1 szt. Skrzyni Podłączeń Prądowych dla sektora 1,
2. 1 szt. Skrzyni Podłączeń Prądowych dla sektora 3,
3. 4 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych dla sektora 5,
4. 1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla sektora 4
dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR

2. Kompleks akceleratorów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) budowany jest obecnie
w Darmstadt w Niemczech przez międzynarodową organizację FAIR GmbH, której polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy FAIR jest dostawa i instalacja Skrzyń Podłączeń Elektrycznych (Current Lead Box) i Łącznika Skrzyń Podłączeń Elektrycznych (Current Lead Box Link) dla akceleratora SIS100.

3. Przedmiotowa dostawa będzie realizowana w czterech etapach:
1. I etap realizacji umowy: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz akceptacja przez Zamawiającego dokumentów produkcyjnych podczas Przeglądu Gotowości Produkcyjnej.
Okres realizacji I etapu: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. II etap realizacji umowy: dostawa pierwszej skrzyni Podłączeń Prądowych oraz akceptacja przez Zamawiającego testów SAT i testów kriogenicznych pierwszej skrzyni Podłączeń Prądowych.
Okres realizacji II etapu: nie później niż 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. III etap realizacji umowy: dostawa kolejnych 3 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz akceptacja przez Zamawiającego testów SAT akceptacja kolejnych 3 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych
Okres realizacji III etapu: nie później niż 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. IV etap realizacji umowy: dostawa pozostałych 2 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz 1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz akceptacja przez Zamawiającego testów SAT pozostałych 2 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz 1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych. Okres realizacji IV etapu: do 05.04.2021r.
4. Przedmiot dostawy obejmuje wykonanie dokumentacji produkcyjnej, produkcję, testy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia podczas fazy produkcyjnej, fabryczne odbiory techniczne (FAT) oraz transport elementów do siedziby FAIR GmbH w Darmstadt w Niemczech. Wszelkie koszty związane z dostawą obciążają Wykonawcę. Rozładunek, testy odbiorcze w miejscu dostawy (SAT) oraz testy kriogeniczne będą realizowane przez stronę niemiecką.
5. Wykonawca wdrożył/stosuje wymagania jakości spawalnictwa zgodnie z PN-EN ISO 3834-2 lub równoważny oraz system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001 lub równoważny.
6. Miejsce dostawy: Siedziba Spółki FAIR GmbH zlokalizowana pod adresem: Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt, Niemcy.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna (w wersji polskiej i angielskiej) wraz
z załącznikami (m.in. rysunki, modele 3D). W przypadku wątpliwości interpretacyjnych w specyfikacji technicznej pomiędzy wersją polską a angielską, obowiązującą będzie wersja polska.
8. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ.
9. Klasyfikacja wg kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).
10. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 05.04.2021. Szczegóły dotyczące terminu, jego poszczególnych etapów i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się