Dostawa zwierząt karmowych

» Opis zapytania

W zakresie zadania nr 1:

Myszy karmowe dorosłe martwe;
- waga: 20 g,
- ilość: 40 000 sztuk,

Myszy karmowe dorosłe żywe;
- waga: 20 g,
- ilość: 10 000 sztuk,

Myszy średnie:
- waga: poniżej 25g,
- ilość: 1.800 sztuk,

Oseski mysie martwe:
- ilość: 30.000 sztuk,

Pulpet mysi martwy:
- waga: od 6g do 9g,
- ilość: 4.500 sztuk.

W zakresie zadania nr 2:

Szczury karmowe martwe:
- waga; od 250g do 300g,
- ilość: 5 323 sztuk,

Szczury karmowe żywe:
- waga: 150g,
- ilość: 1.000 sztuk,

Szczury karmowe martwe:
- waga: 150 g,
- ilość: 540 sztuk

Pulpet szczurzy:
- ilość: 1300 sztuki.

W zakresie zadania nr 3:

Świerszcze kubańskie i bananowe żywe, duże:
- rozmiar: powyżej 10 mm,
- ilość: 158 700 sztuk,

Świerszcz kubański domowy (łac. acheta domestica, gryllodes sigillatus):
- rozmiar: do 3-4 mm,
- ilość: 400 000 sztuk,

Świerszcz kubański domowy (łac. acheta domestica, gryllodes sigillatus):
- rozmiar: 2 mm,
- ilość 338.000 sztuk.

Świerszcz domowy:
- rozmiar – 12 mm.
- ilość: 230 000 sztuk

Świerszcz domowy mały:
- rozmiar: 2 mm
- ilość: 10 500 sztuk

W zakresie zadania nr 4:

Szarańcza duża:
- rozmiar: od 6-8 cm,
- ilość: 85.000 sztuk.

Szarańcza średnia:
- rozmiar: do 6 cm,
- ilość: 10.400 sztuk.

W zakresie zadania nr 5:

Świnki morskie laboratoryjne:
- ilość: 575 sztuk.

Dodatkowe informacje:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zwierząt bez zewnętrznych widocznych zmian chorobowych.
Dostarczane osobniki muszą pochodzić z hodowli posiadającej odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne i objętej nadzorem weterynaryjnym. Przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie i dokument handlowy.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70% dla każdego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści.

1. Dostawy realizowane są wyłącznie na podstawie Zamówienia Zamawiającego poszczególnych partii (Partie)
2. Zamówienie może być złożone osobiście przez pracowników Ogrodu Zoologicznego, a także telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Terminy oraz wielkość dostaw częściowych będą uzgadniane z odpowiednimi pracownikami Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia – zaopatrzenie@zoo.poznan.pl.
3. Poszczególne dostawy Wykonawca będzie realizował w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od Zamawiającego.
4. Odbiór każdej Partii zostanie potwierdzony przez upoważnionego pracownika Ogrodu Zoologicznego. Na tę okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru.
5. Odmowa przyjęcia Partii lub jej części przez Zamawiającego powoduje zwłokę Wykonawcy w dostawie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego co do odmowy przyjęcia Partii, Zamawiający zleci wykonanie stosownych badań laboratoryjnych. Koszt badań ostatecznie obciąża:
a. Zamawiającego – w przypadku zgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami,
b. Wykonawcę – w przypadku niezgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami.
7. Rozładowanie Partii leży po stronie Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest także przeniesienie Partii w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Brak wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę uznaje się za zwłokę Wykonawcy w dostawie.
8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie, Zamawiający wyznacza nowy termin, nie krótszy niż z 1 pełny dzień roboczy. W przypadku nie wykonania ponownej dostawy w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo do zakupu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowego wzywania i informowania o tym Wykonawcy. Koszty zakupu zastępczego zostaną potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W tym celu Zamawiający przedstawi odpowiedni dokument zakupu oraz złoży stosowne oświadczenie o potrąceniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Karpala Wojtka 3
Poznań 61-063
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa

» Dane nabywcy

Ogród Zoologiczny w Poznaniu
Karpala Wojtka 3
Poznań 61-063
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.