PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH

» Opis zapytania

Nazwa: usługa badań ankietowych
Opis: należy wycenić całość usługi opisanej w załączniku nr 1
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
KRS lub inny dokument potwierdzający rodzaj prowadzonej działalności (zamawiający wymaga, aby usługa realizowana była przez podmiot, którego rodzaj działalności obejmuje przedmiot zamówienia )
Doświadczenie wykonawcy (zamawiający wymaga złożenia z ofertą wykazu zrealizowanych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia - co najmniej 2 usługi, potwierdzone że zostały wykonane należycie.)

Opis i specyfikacja:

Autorzy wniosku prowadzą badania nad problemem upraszczania współczesnych organizacji. Celem niniejszych badań jest empiryczna weryfikacja hipotetycznego modelu zdolności upraszczania organizacji z uwzględnieniem zmiennych kontekstowych.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do postępowania

Warunki wykonania zamówienia określono we wzorze umowy - załączniku nr 2 do postępowania
Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w języku polskim, wszystkie dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferty w języku obcym nie zawierające tłumaczenia nie będą brane pod uwagę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się