LUZK16-Czujnik ultradź. RU100U-M18M-UP8X2-H1151, RU40U-M18M-UP8X2-H1151

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego)

Opis i specyfikacja:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie zakup prosty na zakup i dostawę,
1) Przedmiot zamówienia:
a) Czujnik ultradź. RU100U-M18M-UP8X2-H1151 - 2 szt.
b) Czujnik ultradź. RU40U-M18M-UP8X2-H1151 - 2 szt.
dot. wymiana czujników kontroli krzywobieżności i podsypania skobaka na przenośnikach taśmowych.
[Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.]INFO: Prosimy o podanie terminu realizacji w treści oferty.
UWAGA: prosimy o zapoznanie się z informacjami zapisanymi w uwagach do każdej pozycji (lista produktów, uwagi, czytaj)
2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Materiał musi być fabrycznie nowy.
b) Do materiałów należy dołączyć wymagane prawem dokumenty będące podstawą odbioru (atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itp).
c) Warunki gwarancyjne – 12 miesięcy od daty dostawy; Dostawca w treści oferty może podać lepsze warunki gwarancyjne, ze wskazaniem od którego dnia biegnie okres gwarancji (dostawy lub montażu).
3) Warunki dostaw/wykonania:
a) Transport na koszt Dostawcy.
b) Termin: W ciągu 10 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia, inny (dłuższy) termin dostawy wymaga wyraźnego wskazania w treści oferty.
c) Miejsce i godziny odbioru: Magazyn M03[MG Elektryka] DDP PAK KWB KONIN SA, adres magazynu: ul. Biurowiec 5, 62-530 Kazimierz Biskupi, tel. 63/247 55 83), w godzinach od 6:00 do 13:00, wyłącznie w dni robocze.
d) Wymagane dokumenty w momencie fizycznej dostawy: wz + atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności.
e) Wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy - brak pełnego i poprawnego adresu dostawy lub brak numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu może spowodować odmowę przyjęcia przesyłki.
f) W przypadku gdy rozładunek zamówionego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy jego rozładunku.
4) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury.
5) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 11.10.2019r. od godz. 11:00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 17.10.2019r. do godz. 12:00.
c) Składanie ofert częściowych: Niedopuszczalne.
Składanie ofert równoważnych: Niedopuszczalne.
d) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
e) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
f) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: 10 dni roboczych.
g) Kryterium wyboru oferty: cena.
h) Oferta musi zawierać:
- dane Oferenta składającego ofertę,
- proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
- adres mail’owy do prowadzenia korespondencji,
i) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
- Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
7) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w dostawie/wykonaniu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy i numeru magazynu oraz braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy,
b) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy) lub braku dokumentów określonych w punkcie 3D,
c) Odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców,
d) Odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godzinie 13:00,
e) Odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego,
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania,
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub – po wspólnym uzgodnieniu: częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji,
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość,
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej,
l) Żądania od Dostawcy/ Wykonawcy pisemnego potwierdzenia cen na materiały/usługi objęte postępowaniem,
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy/ Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
9) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do 3 dni roboczych przed dniem określonym rozpoczęcia zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie: Michał Stankiewicz mail: Stankiewicz.Michal@zepak.com.pl
d) W przypadku konieczności ponownego zakupu materiału ujętego w wybranej ofercie i potwierdzenia przez Dostawcę utrzymania ceny oraz dostępności, Zamawiający pozostawia sobie możliwość złożenia ponownego zamówienia.
e) Dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
Opracował: Michał Stankiewicz
Kleczew, dnia 11.10.2019r.
Załączniki:1. brak

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się