Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2020 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka

» Opis zapytania

1. Określenie przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2020 w lasach
i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka i dotyczy prac związanych z hodowlą lasu jego ochroną oraz pozyskaniem drewna. Zakres obejmuje zakresy i wielkości wskazane w zestawieniu.
Całość podzielona na dwie części ze względu na specyfikę usług, jednak obie tworzy jednolite zadanie
i będzie wykonywane równocześnie.
1.2. Prace z zakresu hodowli lasu tj.
1.2.1. Zalesienia (odnowienia, poprawki i uzupełnienia) - zakres prac do wykonania 13 ha.
Odnowienie polega na sadzeniu sadzonek na terenie leśnym w miejscu wycięcia drzewostanu (zręby zupełne).
Poprawki- poprawienie nasadzeń z ubiegłego roku. Uzupełnienie - dolesienie luk w drzewostanie.
1.2.2. Transport i rozwożenie sadzonek do dołów. Przywiezienie sadzonek ze szkółki i rozwiezienie na powierzchnie do nasadzeń.
1.2.3. Pielęgnacja upraw leśnych - 30 ha.
Wykaszanie chwastów kosą ręczną lub spalinową w uprawach leśnych ( uprawy 2-5 lat )
1.2.4. Czyszczenie wczesne - 8 ha.
Usuwanie drzew chorych i wadliwych w uprawach leśnych ( 5-8 lat ) poprzez przecięcie tasakiem lub piłą spalinową.
1.2.5. Orka pod zalesienia - 10 ha.
Wyoranie bruzd pługiem leśnym w pasach na zrębach zupełnych oraz powstałych lukach.
1.2.6. Inne prace ręczne z zakresu hodowli i ochrony lasu - 400 godzin.
Prace związane z przygotowaniem sadzonek do nasadzeń ( załadunek, rozładunek, dołowanie sadzonek, kopanie dołów do przechowywania sadzonek). Prace związane z poprawą ręczną źle wyoranych bruzd na zrębach, wykonaniem "talerzy" w poprawkach i miejscach do nasadzeń nie wyoranych, wykonaniem "kopców" lub "kopczyków" w miejscach podmokłych wykonywanych nasadzeń.
Wykładanie pułapek na szeliniaka sosnowca, jesienne poszukiwanie szkodników sosny.
1.2.7. Odnowienia pasów przeciwpożarowych- 16 godzin.
Poprawa pasów przeciwpożarowych pługiem leśnym lub brona talerzową usytuowanych wzdłuż dróg publicznych oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych zagrożonych pożarem.
1.2.8. Inne prace wykonywane ciągnikiem związane z gospodarką leśną - 180 godzin.
W razie potrzeby- ściąganie drzew z dróg publicznych ( wycinka przy drogach). Ściąganie drzew niebezpiecznych ( zawieszonych i złamanych po złomach i wykrotach). Podwóz drewna stosowego, przeciąganie drzew, ściąganie drzew pochylonych podczas ścinki przy ochronie odnowień naturalnych
i upraw z lat ubiegłych.
1.2.9. Melioracje agrotechniczne - 3 ha.
Wycinanie i usuwanie drzewek i krzewinek na powierzchniach przeznaczonych do nasadzeń oraz ich spalenie.
1.2.10. Mechaniczne rozdrabnianie pozostałości pozazrębowych na całej powierzchni - rozdrabnianie pozostałości pozazrębowych oraz krzewów, krzewinek i drzewek przy pomocy rozdrabniania lub przez rozdrobnienie i wymieszanie z glebą do 10 cm 5 ha.
Rozdrabnianie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki).
W przypadku wykonywania powyższych czynności pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30cm.
1.2.11. Grodzenie drzewek w 3- paliki /1,5tys./ha/ z wyrobieniem palików o długości
170 cm - 1 ha.
Wykonanie palików i ogrodzenie sadzonek celem zabezpieczenia przed uszkodzeniami ze strony jeleni i saren.
1.3. Prace dotyczące pozyskania drewna tj.
1.3.1. Surowiec tartaczny i stemple budowlane - 3 500 m3
1.3.2. Wałki opałowe i użytkowe - 950 m3
Ścinka drzew, okrzesanie oraz wyrobienie drewna dłużycowego oraz wycięcie wałków z drzew nie spełniających norm drewna wielkowymiarowego.
1.3.3.Żerdzie - 50 m3
1.3.4.Zrywka drewna - 2 000 m3.
Wywiezienie drewna z miejsc trudno dostępnych oraz zrywka drewna dla potrzeb kupującego.
1.4. UWAGA: W trakcie roku z prac mogą być wyłączone: pielęgnacja upraw leśnych oraz czyszczenie wczesne.
1.5. Zamawiający przewiduje zmiany w realizacji przedmiotu zamówienia. Opis możliwych zmian zawarty jest w niniejszym dziale ust. 11. Wszelkie takie zostaną wprowadzone do zamówienia aneksem do umowy.
W szczególności może to dotyczyć przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (obfite opady śniegu, okiść, wichury) powodujących powstanie śniegołomów, śniegowałów, złomów i wykrotów, jak również odrębnych wycinek.


2. Warunki wykonania usługi :
2.1. Wykonanie i finansowanie zadania będzie następowało sukcesywnie w trakcie okresu jego realizacji. Odbiór jakościowy i ilościowy prac dokonywany będzie przez Zamawiającego na druku "protokół odbioru robót".
2.2. Realizacja zamówienia nie może powodować uszkodzeń drzew stojących. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i nie zaśmiecania powierzchni na której wykonywana jest usługa oraz przestrzegania przepisów BHP zgodnie z art. 207 i następnymi Kodeksu pracy.
2.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, w tym w szczególności:
- " Zasady hodowli lasu" - wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.
- "Instrukcja ochrony lasu"- wprowadzona zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,
- "Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasów" - wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
- " Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac zakresu gospodarki leśnej" - wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia listopada 2012 r., ( obowiązuje od dnia 1 października 2012 r. ),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 ),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów ( Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 ze zmian. ),
- używanie maszyn i urządzeń technicznych posiadających wymagane prawem wymagania techniczne,
- wyposażenie drwali - operatorów pilarek spalinowych w pełny zakres środków ochrony osobistej,
2.4. Stosowanie olejów biodegradowalnych do smarowania łańcuchów pilarek tnących o biodegradalności nie gorszej niż 60%.
2.4.1. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. metoda OECD 301 A-F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
2.4.2. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych będzie przewidywana masa pozyskania w m3 drewna, - przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra
2.4.3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z "Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego" potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna.
2.4.4. Zamawiającemu służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego parametrów. Koszty badań laboratoryjnych pokryją:
- Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest nie niższy niż 60%
- Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki badań
2.5. Pracochłonność przy wykonywaniu prac z zakresu hodowli lasu określa się w oparciu
o Katalog norm czasu dla prac leśnych / Zarządzenie Nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych OR-181-1/03
2.6. Prace wykonywane będą na terenie obszarów leśnych Gminy Kuryłówka.
2.7. Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
2.8. Czas reakcji na zgłoszenie na zgłoszenie Zamawiającego o niezbędności podjęcia zadań ujętych w warunkach umowy dla każdego z jej elementu nie może przekroczyć 3 dni. Zgłoszenie może być dokonane w każdej z form: pisemnie; telefonicznie; faksem lub pocztą e-mail.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Kuryłówka 527
Kuryłówka 37-303
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Kuryłówka
Kuryłówka 527
Kuryłówka 37-303
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się