Przegląd i konserwacja Systemów Dynamicznego Osuszania Powietrza w jednostkach administrowanych przez 34 WOG

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja Systemów Dynamicznego Osuszania Powietrza w Jednostkach Wojskowych administrowanych przez 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
2. Wykonawca zapewni dostęp do stałego źródła zasilania na czas sprawdzenia poprawności działania SDOP.
3. Szczegółowy zakres prac do wykonania w trakcie przeglądu i konserwacji SDOP określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wykonawca po wykonaniu prac, zobowiązany jest pozostawić SDOP w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla obsługi. W przypadku nieprawidłowego działania urządzeń, spowodowanego stwierdzeniem w trakcie realizacji usługi poważnych awarii, czyli takich, których usunięcie wymaga znaczących nakładów finansowych na części zamienne (inne niż określone w OPZ załącznik nr 2), Wykonawca musi sporządzić Protokół z rzeczywistego stanu technicznego urządzenia, tzw. PzRzSTU oraz kalkulację na wykonanie naprawy, w którym opisze precyzyjnie przyczynę i poda nazwy elementów podlegających wymianie, bądź naprawie. Powyższe czynności należy wykonać niezwłocznie w celu uruchomienia przez Zamawiającego trybu awaryjnego. Termin realizacji dodatkowych czynności ustalony zostanie indywidualnie.
5. Na podstawie PzRzSTU oraz kalkulacji na wykonanie naprawy, w ramach trybu awaryjnego, Wykonawca może otrzymać zlecenie naprawy awaryjnej, dotyczące naprawy lub/i wymiany zepsutych elementów należących do Systemów Dynamicznego Osuszania Powietrza. Zlecenie naprawy awaryjnej Wykonawca musi przyjąć do realizacji w zakresie i o wartości określonej przez Wykonawcę w dokumentach o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
6. Podstawą do uruchomienia płatności za wykonane czynności będzie sporządzony Protokół Odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy, wykonany w 2 (dwóch) egzemplarzach. (w tym: 1egz. dla Wykonawcy, 1egz. dla Zamawiającego), podpisany przez przedstawiciela/li Zamawiającego oraz przedstawiciela/li Wykonawcy. Protokół Odbioru zostanie sporządzony w siedzibie Zamawiającego, po przedstawieniu przez przedstawicieli Wykonawcy protokołów z przeglądu technicznego i konserwacji SDOP.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę przeglądu i konserwacji wszystkich urządzeń określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załączniku nr 2), najpóźniej w terminie do dnia 29.11.2019r.
8. Przedmiot umowy będzie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy w obiektach o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).
9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w sposób zgodny z umową i umożliwi każdorazowo przedstawicielom Zamawiającego oraz Użytkownikowi kontrolę nad jej prawidłowym wykonaniem. Wykrycie wad lub usterek po odbiorze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z zawarcia umowy oraz możliwości dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych.
10. Czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane w godzinach od 8:00 do 14:00 tylko dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo uznanych za wolne od pracy) lub w innym terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.
11. Pracownicy skierowani do realizacji zamówienia zobowiązani są wykonywać swoją pracę samodzielnie, bez uprawnienia do wprowadzania w ramach zastępstwa do ochranianego obiektu osób trzecich.
12. Wykonawca wykona inne czynności konserwacyjne zalecane przez producentów i instalatorów urządzeń
13. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia Projektu umowy, tj. Załącznik nr 5 do SIWZ – w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Rozdziału IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się