dostarczenie podnośnika koszowego na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dostarczenie podnośnika koszowego zamocowanego na podwoziu samochodowym, zwanego dalej także pojazdem na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach.
2. Szczegółowy opis podnośnika koszowego objętego przedmiotem zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3. Dostarczony pojazd musi spełniać normy Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i poziomu emisji spalin, musi być wolny od wad technicznych, niezarejestrowany i nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, musi być dopuszczony do obrotu i stosowania oraz zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu z obsługi podnośnika koszowego wyznaczonych pracowników zamawiającego w siedzibie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach.
5. Dostarczenie pojazdu nastąpi do siedziby Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy.
6. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SIWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
Olsztyn 10-575
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
Olsztyn 10-575
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się