WZP.271.229.2019 - Dostawa elementów iluminacji: 2 zestawów po 2 elementy iluminacyjne imitujące żagle, wraz z usługą ich montażu, demontażu i utrzymania

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa elementów iluminacji: 2 zestawów po 2 elementy iluminacyjne imitujące żagle, wraz z usługą ich montażu, demontażu i utrzymania
Opis: Zgodnie z Formularzem OFERTA oraz ze wzorem umowy z załącznikami
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

RZ-WZP.271.229.2019.KK.8727

Gdynia, 09.10.2019r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę elementów iluminacji: 2 zestawów po 2 elementy iluminacyjne imitujące żagle, wraz z usługą ich montażu, demontażu i utrzymania, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 EURO.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. 407 lub e-mailem: rzp@zdiz.gdynia.pl,lub faksem na numer (58) 662-28-41 lub za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 20.11.2023r., w tym:

a) etap I – obejmuje dostawę i montaż iluminacji.

Montaż elementów ozdobnych nastąpi w terminie od 22.11.2019r. do 04.12.2019r. Termin uruchomienia iluminacji świetlnych zostanie dookreślony w terminie do 03.12.2019r. (przewidywany termin włączenia iluminacji: 06.12.2019r.);

b) etap II – obejmuje wyłączenie i demontaż iluminacji.

Wyłączenie iluminacji nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, lecz nie później niż 02.02.2020r. Wykonawca zdemontuje iluminację w ciągu 7 dni od jej wyłączenia;

c) etap III – obejmuje montaż iluminacji.

Montaż elementów ozdobnych nastąpi w terminie od 22.11.2020r. do 04.12.2020r. Termin uruchomienia iluminacji świetlnych zostanie dookreślony w terminie do 03.12.2020r. (przewidywany termin włączenia iluminacji: 06.12.2020r.);

d) etap IV – obejmuje wyłączenie i demontaż iluminacji.

Wyłączenie iluminacji nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, lecz nie później niż 02.02.2021r. Wykonawca zdemontuje iluminację w ciągu 7 dni od jej wyłączenia.

e) etap V – obejmuje montaż iluminacji.

Montaż elementów ozdobnych nastąpi w terminie od 22.11.2021r. do 04.12.2021r. Termin uruchomienia iluminacji świetlnych zostanie dookreślony w terminie do 03.12.2021r. (przewidywany termin włączenia iluminacji: 06.12.2021r.);

f) etap VI – obejmuje wyłączenie i demontaż iluminacji.

Wyłączenie iluminacji nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, lecz nie później niż 02.02.2022r. Wykonawca zdemontuje iluminację w ciągu 7 dni od jej wyłączenia.

g) etap VII – obejmuje montaż iluminacji.

Montaż elementów ozdobnych nastąpi w terminie od 22.11.2022r. do 04.12.2022r. Termin uruchomienia iluminacji świetlnych zostanie dookreślony w terminie do 03.12.2022r .(przewidywany termin włączenia iluminacji: 06.12.2022r.);

h) etap VIII – obejmuje wyłączenie i demontaż iluminacji.

Wyłączenie iluminacji nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, lecz nie później niż 02.02.2023r. Wykonawca zdemontuje iluminację w ciągu 7 dni od jej wyłączenia.

i) etap IX – obejmuje przekazanie ozdób iluminacyjnych Zamawiającemu.

Po ekspozycji 2022/2023,Wykonawca przechowa i przekaże ww. ozdoby Zamawiającemu na jego żądanie, jednak nie później niż 20.11.2023r. Wszystkie przekazywane ozdoby muszą być w pełni sprawne.

Oferty zostaną ocenione wg następującego kryterium: najniższa cena.

Zaproszenie, załączniki do niniejszego zaproszenia,ewentualne odpowiedzi na zapytania i zmiana treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty, informacja o rozstrzygnięciu postępowania, zostaną zamieszczone na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1):1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn.zm.);5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej;6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO;7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się