zakup materiałów konferencyjno-pamiątkowych wraz z dostawą

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Klauzula RODO (Zapoznałem się i akceptuję warunki, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

1.Logotypy(załącznik nr 1,2,3,4) muszą być odpowiednio dopasowane, aby spełniony zostałwymóg widoczności i czytelności
2.Zamawiającyzastrzega, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy, w tym przypadku stanowićbędzie element rozeznania rynku.
3.Wybór rodzaju i ilości asortymentu, będącego przedmiotem zapytania, należy do zamawiającego co oznacza, że zamawiający może zamówić u danego wykonawcy wyłącznie jedną pozycję, kilka pozycji bądź w ogóle.
4.Zamówienie może zostać zrealizowane u jednego bądź u kilku wykonawców.
5.Dopuszcza się możliwość negocjowania cen i pozostałych parametrów oferty z wykonawcami.
6.Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty oraz zawarcia umowy/zlecenia do przetwarzania wszelkich danych osobowych, w posiadanie których wejdzie przy i w związku z wykonywaniem umowy/zlecenia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.).
7.Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8. Dostawa materiałów na adres KWP w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. W. Nieruchomości do dnia 8.11.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

KWP Gorzów


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się