Dostawa stanowiska TPH-3K do testowania i napraw prędkościomierzy elektromechanicznych Hasler (PRL-252/371/2019)

» Opis zapytania

Nazwa: stanowisko TPH-3K do testowania i napraw prędkościomierzy elektromechanicznych Hasler
Opis: zgodnie z wymogami Ogłoszenia o przetargu i załącznikami
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z warunkami Ogłoszenia;2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w warunkach Ogłoszenia;3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we wzorze Druku Zakupu, który stanowi załącznik do Ogłoszenia;4. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – aukcja elektroniczna.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy II etapu;5. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną poinformowani oddzielną korespondencją; 6. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert złożonych w I lub II etapie w zależności od tego, w którym z nich wpłynie oferta najkorzystniejsza;7. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się