Wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Wronki

» Opis zapytania

Nazwa: Wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Wronki
Opis:
Ilość: 1 [robota budowlana]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Wronki zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu na:

-skrzyżowaniu DW 182 i drogi gminnej nr 250039P w m. Obelzanki;
- drodze gminnej nr 250043P w m. Wronki (przedłużenie ul. Mickiewicza);
- drodze gminnej nr 250091P - ul. Polna w m. Wronki;
-drodze gminnej nr 250077P – ul. Zwycięzców w m. Wronki;
-drodze gminnej nr 250055P – ul. Zacisze w m. Wronki;
-drodze gminnej nr 250066P – ul. Rolna w m. Wronki.

1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) zakup i montaż tarcz znaków pionowych do słupków ocynkowanych
b) montaż słupków ocynkowanych fi 60
c) fundamentowanie słupków ocynkowanych
d) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
e) obniżenie krawężników betonowych
f) wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej

2. Terminy realizacji zamówienia: Do dnia 29.11.2019r.

3. Z uwagi na wprowadzenie organizacji ruchu na różnych kategoriach dróg należy uwzględnić wielości tarcz znaków pionowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.W przypadku stosowania znaków A-7, B-2,B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowej typu 2.

4. W przypadku montażu znaku w terenie zabudowanym pomiędzy budynkami, w wąskim chodniku zwężając tym skrajnie drogową należy wykonać wysięgnik, na którym zostanie zamontowana tarcz znaku pionowego.

5. Za zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia deklaracji zgodności na wykorzystany materiał będący przedmiotem zamówienia.

Z uwagi na wielkość plików wszystkich projektów stałej zmiany organizacji ruchu, do postępowania zostały załączone tylko plany sytuacyjne natomiast dla zainteresowanych Wykonawców z ww.projektami można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki w godzinach pracy.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace należy wykonać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i zasad BHP.

Cenę ofertową na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowi cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia OGÓŁEM w zł brutto.

Oferta powinna obejmować pełny zakres zamówienia – wszystkie kosztorysy ofertowe dla każdego z zadań,które należy załączyć do oferty wraz z formularzem ofertowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 08:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy Wronki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się