Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego w latach 2019-2021.

» Opis zapytania

1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot :
50232110-4 – Obsługa instalacji oświetlenia publicznego.
71314100-3 – Usługi elektryczne

2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz
z montażem oświetlenia świątecznego w latach 2019-2021”.
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tymczasowych instalacji elektrycznych zasilania urządzeń, odbiorników, oświetlenia (w tym dekoracyjnego), wraz z ich obsługą, na potrzeby imprez lokalnych organizowanych na terenie gminy Bieruń okresie grudzień 2019 – luty 2021.

4. Zakres zamówienia zawarto w następujących opracowaniach, stanowiących załączniki do SIWZ:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ),
b) Wzór umowy,
c) Wzór kalkulacji ceny ofertowej.

5. Określenie wymagań Zamawiającego zgodnie z art. 29 ust. 3a dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.):
Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy
o pracę, zawiera wzór umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje: zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy pzp oraz stosowania wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania siłami własnymi przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 14
Bieruń 43-150
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Rynek 14
Bieruń 43-150
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się