Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii – Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej na terenie gmin: Chełm, Kamień – etap 1 z podziałem na 2 zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii – Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej na terenie gmin: Chełm, Kamień – etap 1 z podziałem na 2 zadania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w warunkach technicznych określonych w Załączniku nr 1 a do SIWZ dla Zadania nr 1 oraz w warunkach technicznych określonych w Załączniku nr 1 b do SIWZ dla Zadania nr 2.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną pracę na okres nie mniej niż 48 miesięcy, licząc od daty przyjęcia całości prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dotyczy Zadania nr 1 i 2). Usterki ujawnione w okresie gwarancji, czy rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ciągu jednego miesiąca od daty ich wykazania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przez należytą staranność strony rozumieją wykonywanie umowy w sposób skrupulatny, rzetelny z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
5. Wszelkie wątpliwości i trudności wynikające w trakcie realizacji prac należy zgłaszać i uzgadniać z pracownikami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.
6. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) pracowników wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia z zakresu geodezji i kartografii takie jak: terenowy przegląd, inwentaryzacja poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, konserwacja znaków geodezyjnych, aktualizacja opisów topograficznych, pomiary geodezyjne, aktualizacja opisów topograficznych, kompletowanie dokumentacji geodezyjnej, prace kameralne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się