Przeglądy, konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń klimatyzacycjnych znajdujacych się na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie - ZADANIE VI - Koszalin

» Opis zapytania

Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie.
Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zakupowego ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następnie przystąpić do złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą systemu Platforma Zakupowa, na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/. Do złożonej oferty elektronicznie należy dołączyć równocześnie skan wymaganych dokumentów oraz oświadczeń określonych ściśle w SIWZ dołączonych do zapytania ofertowego. Dokumenty są niezbędne celem badania i oceny złożonych ofert.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ/OPZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ/OPZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się