Aktywna Integracja

» Opis zapytania

Projekt pn. Nowe Szanse – nowe możliwości 2 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji usług aktywnej integracji, których celem jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. W roku 2019 Uczestnikami Projektu pn. „Nowe szanse, Nowe możliwości 2” będą 43 osób, którymi są:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
c) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się