Zakup i montaż specjalistycznych urządzeń w Zakresie Biomechaniki dla Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dla Części I zamówienia dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji nie starszy niż 2018 r.) a) platformy balansowej z oprogramowaniem do oceny i treningu równowagi, stabilności i kontroli sensomotorycznej; b) wielofunkcyjnego urządzenia do ćwiczeń z wykorzystaniem oporu pneumatycznego; c) certyfikowanego zestawu do wykonywania testów FMS; d) dynamometru ręcznego elektronicznego z oprogramowaniem. 2) Dla Części II zamówienia dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2018 r.) bezdotykowego świetlnego systemu do oceny czasu reakcji psychomotorycznej. 2. Wykonawca zapewni i przeprowadzi szkolenie / instruktaż stanowiskowy personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczonych Urządzeń wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego przeprowadzenie takiego szkolenia dla nie więcej niż 5 osób wskazanych przez Zamawiającego i uczestniczących w nim. Szkolenie odbędzie się nie później niż w okresie 21 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia i uruchomienia Urządzeń – dla wszystkich Części zamówienia. 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia dla Części I zamówienia, zawarte jest w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1A do dokumentacji przetargowej. 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia dla Części II zamówienia, zawarte jest w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi Załącznik nr 1B do do dokumentacji przetargowej. 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienie czyli wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia i podpisanie protokołów odbioru robót dla wszystkich Części zamówienia wynosi maksimum 6 (sześć) tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 6 grudnia 2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się